A+ A A-

مرگ مصلح حسينى كارگر جوشكار و اعتراض كارگران و جوانان در شهر سنندج

Share


مرگ جانخراش مصلح حسينى كارگر جوشكار در شهر سنندج يكبار ديگر موجى از تنفر و خشم مردم معترض و آزاديخواه اين شهر را بدنبال آورده است . نيمه شب پنجشنبه٢ شهريور مأموران  سركوبگر شهردارى شهر سنندج به بهانه عدم مجوز ساختمانى باريختن بنزين و آتش زدن خانه اى در حال ساخت كه مصلح حسينى و برادر او اميد حسنى در آنجا مشغول كار بودند ، موجب سوختگى شديد اين كارگران شدند ، متاسفانه مصلح حسينى دراثر شدت جراحات بعد از چند روز در بيمارستانى در شهر تبريز در گذشت و به اين وسيله جنايت ديگرى به كارنامه رژيم ضد كارگر جمهورى اسلامى اضافه شد .
اما جوانان و مردم آزاديخواه سنندج اين بارهم ساكت ننشتند ، وطى يك هفته گذشته و ضمن همكارى وهمدردى با خانواده مصلح حسينى به شيوه هاى مختلف عليه اين اقدام جنايتكارانه جمهورى اسلامى صداى خود را بلند كردند .
در طى اين هفته فضاى شهر سنندج فضاى خشم وتنفر از كارگزاران رژيم و مجريان سركوبگر جمهورى اسلامى بود . مقامات سركوبگر مانند تمام موارد ديگر كه دست به چنين جناياتى مى زنند با تهديد خانواده و بستگان اين كارگر قربانى آنها را از اعتراض و برگزارى مراسم سوگوارى براى فرزندشان برحذر داشتند . اما جوانان معترض ، تشكلها و فعالين كارگرى به اين تهديدات نيروهاى سركوبگر وقعى ننهادند و با برگزارى تجمعهاى اعتراضى نشان دادند كه ساكت نخواهند شد و تسليم تهديد و رعب و وحشت قاتلان مصلح حسينى نخواهند شد .
ترس دست اندركاران شهردارى سنندج از خشم و عصبانيت مردم شهر بحدى بود كه در ساعات اوليه اين جنايت مقامات شهردارى براى فرونشاندن خشم مردم ، اعلام كردند كه ٧ نفر از عوامل اجرايي شهردارى دست به اين اقدام زده واين حادثه در حال پيگيرى است . اما جوانان و مردم معترض كه با اين ترفند نيروهاى رژيم آشنا بودند از پا ننشته و در ميديا و رسانه هاى مختلف مردم را به اعتراض به اين عمل وحشيانه فراخواندند . ابتدا فعالين اين حركت اعتراضى فراخوانى براى اعتراض دسته جمعى در مقابل شهردارى  سنندج و معرفى عاملين اين حادثه صادر كردند . نيروهاى امنيتى رژيم در شهر سنندج كه از قصد معترضين اطلاع پيدا كرده بودند با محاصره خيابانهاى منتهى به شهردارى از ورود معترضين به محوطه شهردارى جلو گيرى كرده و مانع تجمع ٢-٣ نفرى مردم مى شدند . اما جوانان و فعالين كارگرى از پا ننشتند و روز چهار شنبه هشتم شهريور در تجمع با شكوهى دربهشت محمدى شهر سنندج و بر مزار كارگر جانباخته اعتراض خود را به اين جنايت جمهورى اسلامى ادامه دادند .
در اين گرد همايي كارگران و آزاديخواهان شركت كننده ، ضمن حمل پلاكاردهايي مبنى بر دادخواهى از مرگ مصلح ، در سخنرانيهاى خود با اشاره به فقر و بيكارى و بى مسكنى  درجامعه بار ديگر شهردارى سنندج را بعنوان عامل اين جنايت محكوم كرده و خواستار رسيدگى و پيگرى مرگ مصلح حسينى و شناسايي عاملين آن شدند . بعد از اين تجمع اعتراضى هم اعتراض در محافل و ميديا و رسانه هاى شهر و فشار به مقامات رژيم در سطح شهر مشهود است . بطوريكه مسؤلين شهردارى را براى در رفتن از زير بار مسؤليت  اين واقعه در همدستى  با دادگاه سنندج به تكاپو انداخته و با جمع آورى امضا و طوماردر بين كاركنان و مأمورين شهردارى سنندج سعى دارند قاتلان اين فاجعه و مسؤلين اصلى آن را تبرئه كنند .
اما هر كس مى داند كه جمهورى اسلامى و سياستهاى ضد مردمى اوست كه مسؤل اصلى كشت و كشتار كارگران و مردم زحمتكش است . رژيمى كه بيكارى ، فقر و بى سرپناهى را به ميليونها انسان تحميل كرده است ، مسؤل كشتار كارگر بيكار ، دست فروش فقير و كولبر زحمتكش است . جمهورى اسلامى چه مستقيما و از طريق كشتن كارگر كولبر و كارگر دست فروش و بيكار و چه غير مستقيم از طريق اشاعه اعتياد و فحشا و خودكشى مسؤل تمامى مصائب اجتماعى در جامعه است . راه مقابله با اين زندگى سخت و جهنمى را كارگران و مردم معترض مدتهاست كه نشان داده اند . رويارويي جوانان  و فعالين كارگرى و اعتراض آنها به كشتن مصلح حسينى در شهرسنندج ، گرچه تنها گوشه اى از انبوه مبارزاتى وروزانه كارگران و مردم زحمتكش عليه رژيم سرمايه دارى در ايران است ، اما در عين حال نور اميد جامعه براى مقابله با وضع موجود و نجات جامعه از وضعييت مشقت بار كنونى تحت حاكميت رژيم جمهورى اسلامى است . اين شيوه اعتراض بايد عكس العمل كارگران و آزاديخواهان به هر دست درازى رژيم به معيشت و امنيت و حقوق اجتماعى و فردى در جامعه باشد .
جمهورى اسلامى امروز با مبارزات و اعتراض بى وقفه و همه روزه مردم بخصوص بخشهاى مختلف طبقه كارگر روبراست . به تنهايي اخبارى كه از ديوار  سانسور خود رژيم  به بيرون درز مى كند ، حكايت از اين مبارزات روزانه دارد كه جمهورى اسلامى را هر روز بيشتر در تنگنا قرار مى دهد . به جرئت مى توان گفت كه هفته و حتى روزى نيست كه محوطه فرماندارى و شهردارى و يا استاندارى  و مجلس اسلامى شاهد اعتراض و تظاهرات كارگران و مردم معترض نباشد . با اينحال گرچه اين تنهاراه و اميد براى كسب حقوق روزانه و يا عليه ستمگرى و سركوب جمهورى اسلامى است ، اما نجات قطعى از دست فقر و فلاكت و كشتار و تبعيض و نابرابرى تنها با اين مبارزات حاصل نمى شود . طبقه كارگر و پيشروان آن رهبران آزاديخواه و عدالت طلب بخوبى آگاهند كه تاروزى كه جمهورى اسلامى حاكم است ، تا روزى كه طبقه سرمايه دارحاكم است ، دورنمايي براى رهايي و سعادت قطعى واستقرار جامعه اى آزاد وبرابر وجود ندارد . طبقه كارگر و پيشروان آن براى نجات جامعه از دست نظام استثمارگر سرمايه دارى احتياج به ابزار و قدرت بسيار بيشتر از اين دارند . حزبى قدرتمند و فراگير لازم است  كه بتواند دشمن طبقاتى را به زانو در بياورد وبه تمامى مصائب دامنگير جامعه پايان بدهد .
همايون گدازگر
سوم سپتامبر ٢٠١٧

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683