A+ A A-

درسهاى تحولات اخير در كردستان عراق

Share


لشكر كشى سريع نيروهاى نظامى بغداد به كردستان با فاصله كوتاهى بعداز برگزارى رفراندوم استقلال مردم ، تنها يادآور و تكرار سركوبگريهاى مكرر مردم كردستان در ٥٠ سال گذشته از سوى دولت قومى و مذهبى مركزى اين كشور نبود ، بلكه تائيد و نشانه  إنكار ناپذير ديگرى است بر بيگانگى و ناهمزيست بودن حكومت مركزى بعنوان يك نيروى متجاوز با مردم كردستان عراق و دليل و علامت بى چون وچراى درست و برحق بودن رأى ٩٢  درصدى مردم براى جدايي از عراق و استقلال كردستان عراق است .
در وراى گرد و خاك بپا شده و جنگ خانگى و خودفروشى هويتى احزاب حاكم و دخالت دولتهاى منطقه كه مى تواند در گذر زمان و تغيير تناسب قوا در صف بنديهاى داخلى و منطقه اى عوض شود ، اين لشكر كشى مستقل از اين احزاب و دولتها ، در واقع مردم كردستان واراده جمعى آنها را براى قدم برداشتن و يك دور ديگر مبارزه براى  استقلال به مصاف طلبيده . به اين معنى جامعه كردستان و توقع استقلال طلبى آن ديگر به قبل از ٢٥ اكتبر ٢٠١٧ برنخواهد گشت . توده هاى مردم رنجديده براى خاتمه دادن به ستمگرى دولت قومى و مذهبى حاكم و خاتمه دادن به تاريخ طولانى كوچ اجباري و زندان و اعدام وبى حرمتى و اذيت و آزار خود و نسلهاى آينده به پاى صندوق رأى رفتند و صداى خود را به تمامى جهانيان رساندند و اعلام كردند كه ديگر نمى خواهند زير سلطه و تهديد دولت قومى و مذهبى بغداد زندگى كنند . خارج از نيت و برنامه احزاب حاكم مردم كردستان عراق براى رهايي هميشگى خود و نسلهاى آينده اشان قدم در چنين پروسه اى گذاشتند . بهمين دليل رفراندوم مردم كردستان با حكم و دستور هيچ مقام و رهبرى باطل شدنى نيست . حمله نظامى و درندانه حكومت مركزى ، احزاب پوشالى حاكم در كردستان را شكست داده است نه اراده توده هاى شركت كننده در رفراندوم را ، برعكس ، همين درنده خويي دولت مركزى اراده مردم را براى تعيين سرنوشت جداگانه خود محكم تر خواهد كرد . با اينحال بند وبست نيروها و دولتهاى ضد مردمى در منطقه كه صداى يكپارچه مردم كردستان عراق را براى استقلال شنيدند به اضافه بى كفايتى و ماهييت ضد مردمى احزاب حاكم كار توده هاى مردم كردستان عراق را براى پيمودن راه استقلال دشوارتر كرده است .
اما موفقييت در اين امر تنها با حضور واراده مردم حاصل نمى شود . بدون يك رهبرى لايق  و پيگر كه امر خاتمه دادن به رنج و محنت مردم غم و درد اول و آخرش باشد ، اين همه فداكارى و اميد مى تواند براى دوره هاى طولانى به ياس و نااميدى بدل شود . در جريان وقايع يك هفته گذشته يكبار ديگر  و براى چندمين بار همگان شاهد پوشالى بودن احزاب ناسيوناليست حاكم در كردستان عراق بودند . روشن شد كه اين جريانات واقعا بى مايه و بدون آويزان شدن به دولتهاى منطقه و قدرت هاى جهانى هيچ معناى ديگرى ندارند . شكست اين احزاب در جريانات اخير در درجه اول ربطى به دخالتگرى رژيم جمهورى اسلامى و يا نا متعهد بودن آمريكا و غرب و غيره ندارد . زيرا اولا حضور و نقش جمهورى اسلامى در عراق و كردستان عراق و شركت آن در لشكر كشى به كردستان براى همه معلوم بود . دوما در انتظار آمريكا و قدرتهاى جهانى ماندن براى جلوگيرى از حمله نظامى دولت مركزى تنها متوهم بودن به دخالت قدرتها جهانى نيست ( اين توهم را خيلى ها از جمله افراد و برخى جريانات چپ هم داشتند ) ، بلكه نشانه جدايي و بيگانگى اين احزاب از آمال و آرزوهاى توده مردمى است كه با هزار اميد در رفراندوم شركت كردند . شايد اين  درس مهمى براى  مردم آزاديخواه و مبارزى باشد كه در اين روزها طوفان خشم وتنفرشان خيابانهاى  شهرها را فراگرفته بود ، كه دوره احزاب ناسيوناليست براى جواب دادن به اين معضل تار يخى و حل مسئله ملى سپرى شده است  . حل مسئله ملى دكان اينها را تخته كرده و بيكارشان مى كند و همچنين ماندن آن موجب ادامه حيات و نفس كشيدنشان مى شود . اينها از نظر دورنما و سياست شريك و همخط قدرتهاى منطقه اى بوده و به اين معنا خود مانع و بخشى از مشكل هستند .
نديدن اين واقعييت و در غلطيدن به رقابت و جنگ خانگى اين احزاب دال بر خيانت يكى و متعهد بودن ديگرى اشتباه محض است . در جريان ساخت وپاخت با دولت مركزى هر دوحزب با بغداد به توافق رسيدند . اما اتحاديه ميهنى براى عقب  نيفتادن  از رقابت حلقه بگوشى واز آنجا سابقه سرسپردگى بيشترى در مقابل جمهورى اسلامى دارد ، از جمله با پيشدستى و جلودارشدن نيروهاى سياه حشد شعبى و پاسداران تلاش كرد ابتكار عمل را بدست بگيرد و برترى حزب دمكرات را در جريان همه پرسى و بعداز آن بنفع خود تغيير دهد . اما همانطور كه ديديم باعث بى آبروى و شرمسارى اين جريان شد .
در تحولات اخير كردستان عراق اما جريانات چپ و كمونيست كجابودند ؟ بنظرم اگر وقايع اخير نامربوط بودن احزاب ناسيوناليست را به نمايش گذاشت ، در عين حال  ناتوانى چپ و كمونيست را به نسبت تحولات جامعه كردستان نشان داد . شايد بايد در فرصتى ديگر به اين امر پرداخت . اين واقعيتى است كه در آن پاى همه ما بعنوان كمونيست و احزاب آن در ميان است وهمه در آن شريك هستيم . معمولا در دل چنين تحولاتى نيروهاى اجتماعى مى توانند مهر خود را بر روند اين تحولات بكوبند ، اما دركردستان عراق ما با  چنين شرايطى هنوز فاصله داريم . ما استاد اپوزيسيون ماندن و فعال آكسيون و اعتراض به ترور كشتار در جامعه بوده ايم . اين حتما لازم است  اما بين چنين وضعى و شرايطى كه در آن يك حزب اجتماعى بتواند در تحولات اينچنينى اجتماعا نقش إيفا كند هنوز فاصله زيادى است . نمى شود چند دهه به خرده كارى در جوار جامعه روزگار بگذرانى، و هر وقت تحولى اجتماعى روى داد فراخوان تسليح عمومى و حاكميت شورايي بدهى . متاسفانه كسى به آن گوش نمى دهد . بدون وجود اهرمهاى اجتماعى ، (كه  فرصت هاى آن در كردستان عراق در سالهاى دور ودراز قبل از رفراندوم و همه پرسى از دست رفته است )  در چنين تحولاتى سر صف آزاديخواهى و چپ بى كلاه مى ماند . وجود احزاب ناسيوناليست و عملكردهايشان عليه جريانات چپ و كمونيست طى ساليان گذشته هيچكدام اين ضعف اساسى چپ در كردستان عراق را توجيه نمى كند .
خلاصه رفراندوم مردم كردستان و رأى و حق خواهى آنها براى استقلال همچنان قابل پشتيبانى و پيگيرى است . حمله نظامى رژيم قومى - مذهبى عراق مستقيما ربطى به اين رفراندوم نداشته وادادمه سياستهاى سركوبگرانه دولت مركزى عليه مردم كردستان است . قطعا مبارزه مردم  براى استقلال ادامه خواهد داشت و روند پيشروى و پسروى آن را كماكان  سياست و رهبرى آن و تكيه بر اراده وقدرت مادى توده مردم و ارگانهاى مستقيم خود آنها تعيين خواهد كرد . دولت جنايتكار بغداد عليرغم كمك هاى جمهورى اسلامى وكشورهاى منطقه خود در شرايطى نيست كه بتواند در دراز مدت اين سر كوبگرى عليه مردم كردستان را به پيش ببرد . دولت پوشالى عبادى  كه خود گرفتار انواع تفرقه و تشتت قومى - مذهبى و بحران سياسى و اقتصادى است با توجه به تحولات و دسته بنديهاى منطقه اى توان مقابله با مردم مصمم وسازمانده در كردستان را نخواهد داشت . شرط آن وجود همچنين همبستگى و عروج چنين سازمانى در كردستان عراق است .
همايون گدازگر
٢٩ اكتبر ٢٠١٧

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683