A+ A A-

عفرين و معناى واقعى دنياى دمكراسى

Share


مدت  دو هفته است بشريت معاصر از  دريچه نگاه به جنايات يك حكومت قلدر منطقه اى ، بى مايگى و ضديت با انسان و انسانيت را در هيئت حاكمان به مراتب قلدرتر مسلط  برجهان نظاره گر است . اين درس بديهى و قديمى كه قدرتهاى بزرگ جهانى براى تامين منافع خود حاضرند چشم بر هر قصاوت و بيرحمى هر جنايتكارى  ببندند ، در كشتار کودک وپير و جوان شهر عفرين يكبار ديگر برپهنه اين جهان مملو از بى عدالتى و كثافت سرمايه دارى خودنمايي كرد . خود نمايي كرد تا بار ديگر به ميلياردها انسان ساكن كره خاكى  بگويد كه آزادى ،عدالت و انساندوستى با ذات نظم استثمارگر حاكم كنونى جهان بيگانه است . تا براى هزارمين بار نشان دهد كه معناى واقعى دمكراسى سركوب بيرحمانه انسان بى پناه و زير پا له شده است . وكمك كرد تا به اندازه صد سال ، توهم به قدرتهاى بزرگ و نهادهاى دروغين مدافع بشر و كودك و زن و ترفندهايی ديگرشان نزد صدها ميليون انسان ريخته شود . معلوم شد كه در اين مسابقه جنگ و كشتار سود و سرمايه ،انسان و انسانيت نزد اين جانوران تا دندان مسلح  كوچكترين ارزشى ندارد .
در منطقه بحرانى خاورميانه كه كه از اوايل قرن حاضر به يمن رقابتهاى قدرتهاى بزرگ جهانى به جهنمى براى زندگی ساكنان آن تبديل شده است ، عفرين اولين پرده نمايش بيرحمى مدافعان دمكراسى بورژوائی نيست. از سوريه وتونس و مصر و يمن تا كركوك در كردستان عراق مملو است از سياستهاى بغايت ضد انسانى اين قدرتها براى پايمال كردن جامعه ومدنيت و حق حيات و زندگى . ابزارهاى منطقه اى اين سياستهاى ضد بشرى ، دولتهاى فاشيست و مرتجعى هستند كه دستشان به خون هزاران انسان بيگناه آغشته است و همواره توسط دولتهاى ابر قدرت سرمايه دارى مسلح و پشتيبانى مى شوند .
دولت اسلامى و جنايتكار تركيه يكى از ابزارهاى تحميل سناريوى شوم كنونى به زندگى مردم زحمتكش و رنجديده اين منطقه است . حكومت اردوغان كه در دوره پيشين انتخابات تنها با سركوب اعتراضات برحق مردم كردستان و جريانات آزاديخواه تركيه و ممنوع كردن احزاب و مطبوعات توانست دوباره به اريكه قدرت تكيه كند ، اكنون با فرارسيدن انتخاباتى ديگر در سال ٢٠١٩ ميلادى هنوز در كنترل بحران هاى سياسى و اقتصادى ناتوان و نا موفق است .
دخالت دولت تركيه در كردستان عراق ومقابله با خواستهاى مردم و چنگ و دندان نشان دادن به مردم مبارز و متحد در كردستان تركيه وسوريه در واقع براى جواب دادن به اين بحرانهاى داخلى انجام مى شود . اردوغان و دولت او نه تنها در منطقه خاورميانه بلكه در انظار بين المللى و نزد صدها ميليون انسان آزاديخواه بعنوان يك فاشيست سركوبگر شناخته شده و به حق مورد تنفر است . تهديد دايمى كانتونهاى كردستان تركيه وحمله اخير به عفرين در حقيقت يك اقدام پيشگيرانه ديگرى از طرف دولت تركيه براى مقابله با بحرانهاى موجود و پيش روى اردوغان است . تنفر وسيع بين الملى كنونى در كنار بحران اقتصادى و نارضايتى رو به گسترش داخلى ، آينده دولت اردوغان را نزد بورژوازى تركيه هم زير سؤال برده است . بنظر مى رسد جنگ در عفرين و حتى موفقييت اردوغان  در اين جنگ نمى تواند آينده او و سير رو به افول حاكميت قلدرمنشانه او را تغيير دهد . در هر حال كنار رفتن اين دولت جنايتكار مايه شوق و شادمانى كارگران ومردم زحمتكش منطقه  بخصوص مردم كرد خواهد شد .
اما حمله به عفرين و سكوت و يا در واقع همراهى  قدرتهاى بزرگ با اين جنايت ،  تنها يك جنبه و يك بخش  از واقعيت موجود در اين جنگ است . جنبه ديگر آن و روى ديگر سكه ، بشريت انساندوست و آزاديخواه در سراسر جهان است كه در طى دو هفته گذشته و در اعتراض به لشكر كشى دولت تركيه خيابانهاى بخش مهمى از شهرهاى جهان را به محل اعتراض ميليتانت به رژيم اردوغان و پشتيبانى از مردم و جنگجويان عفرين تبديل كردند . با جرئت و بدون اغراق مى توان گفت كه همه جا در منزل و محل كار و مدرسه و دانشگاه و بيمارستان و هر كجا كه صداى مقاومت زنان و مردان عفرين شنيده شده است ، صحبت از بر حق بودن اين مقاومت و تنفر از فاشيسم اردوغان و رياكارى دولتهاى غربى است . صداى پشتيبانى ميليونى در جهان حتى پارلمانهاى خود دولتهاى بورژوائي را تسخير كرده و صداى احزاب چپ و سبز و غيره را درآورده است . اين خروش ميليونى انسان عدالتخواه در جهان به اضافه مقاومت كم سابقه رزمندگان در ميدان جنگ نابرابر عفرين ، تنها روزنه اميدى است كه براى پيروزى بر تعرض دولت سركوبگر تركيه  مى توان بر آن تكيه كرد وبه آن اميدوار بود . بطور يقين ادامه وگسترش اعتراضات وسيع توده اى  در كشورهاى منطقه و اروپا و آمريكا مى تواند تعرض ارتش تركيه و دارو دسته جنايتكاران ارتش آزاد و فراريان صفوف داعش را به شكست بكشاند . اين تنها اميد براى پايان دادن به محنت و رنج مردم ستمديده عفرين است . پشتيبانى از مردم زحمتكش و بى گناه عفرين مستقل از اهداف و مرام و انگيزه احزاب دخيل در آن و ظيفه هر انسان و تشكل آزاديخواه و انساندوست  است . مردم كردستان سوريه حق دارند خودشان و به دور از فشار و تهديد هيچ ديكتاتور و سركوبگرى مقدرات خود را تعيين و جامعه خود را اداره كنند .
 احزاب ناسيوناليست كرد در منطقه كه سنگ دفاع دروغين از مردم كرد را به سينه مى زنند ، در برخورد به جنگ عفرين يكبار ديگر براى خود بى آبروى و رياكارى هر چه بيشتر خريدند .  زندگى  در رقابت و شكاف دولتها كه استراتژى بقاى آنهاست ، برايشان تعيين مى كند در كدام طرف اين جنگ نابرابر بايستند . يكبار ديگر نشان دادند كه پول ومنافع حقير مادى قطب نماى حركتشان در دفاع يا پشت كردن به حقيت است و اساسا و مستقل از اين منافع ربطى به دفاع از مردم ستمديده ندارند . در اين ميان حزب بارزانى در كردستان عراق و حزب دمكرات كردستان ايران حتى دشمنى خود با مقاومت برحق مردم عفرين را پنهان هم نكردند ، تا حقوق و مستمروامتيازاتشان به خطر نيفتد .
همايون گدازگر
٤ فوريه ٢٠١٨

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683