A+ A A-

خطر" سرنگونی رژیم و "قانون گرائى" دو جناح - سياوش دانشور

Share

"

مردم آزادیخواه ایران جهانیان را شگفت زده کرده اند. در ده روز گذشته، کارگران و زحمتکشان، زنان پیشرو و آزادیخواه، جوانان انقلابی و محرومان، مُهر باطلی بر تصویر مُعوج و ریاکارانه تاکنونی رسانه های غربی و موئتلفین ملی-اسلامی شان از جامعه ایران زدند. اینروزها مردم آزادیخواه ایران با اعلام نفرت از حکومت اسلامی و اسلام، با تهاجم به ارکانهای قدرت رژیم، با آتش زدن حوزه های جهلّیه و مراکز اسلامی، به هر ناباوری نشان دادند که ایران جامعه ای اسلامی نیست. اثبات کردند که این مردم از اسلام و حاکمیت اسلامی و قوانین اسلامی مُنزجرند. شعارهای آزادیخواهانه کنندگان، آنچنان مُحکم و بدون تفسیر است که دیگر بی بی سی و ژورنالیست های نان به نرخ روز خور را لال کرده است. انفجار اجتماعی بیش از صد شهر و فریاد دهها هزار نفری مرگ بر جمهوری اسلامی و اعلام پایان معادله "اصولگرا- اصلاح طلب"، کل تاریکخانه های حکومت جنایتکار اسلامی را به لرزه درآورده است. این جنبش ضد سرمایه داری، جنبش ضد اسلامی، جنبش ضد آپارتاید است که قد علّم میکند و با سیل خروشان خود در حال ورق زدن تاریخ و ساختن جامعه ای جدید است.

خامنه ای جلّاد در راس حکومت فتوای قتل و سرکوب صادر میکند، روحانی قاتل که پروژه اش "چپ زدائی" بود توسط چپ جامعه به سوراخ موش رانده شده است، امامان جمعه و آخوندها اگرچه هنوز عربده می کشند اما جرات ندارند یک دقیقه به تنهائی در کوچه و خیابان قدم بزنند، اصلاح طلبان که دیگر عوامفریبی شان شُهره آفاق است دست بدامن سرکوبگران برای پایان "اغتشاشات" شده اند. خاتمی که تا دیروز اجازه نداشت به مجلس عزا و عروسی برود، امروز در صدر مجمع دایناسورها می نشیند و عربده سرکوب می کشد. همه شان مانند مُهره دومینو پشت هم بسیج شدند تا نظام منحوس شان را نجات دهند. سپاهی و بسیجی و نیروی ضد شورش که تا دیروز بعنوان "قهرمانان" ناسیونالیسم ایرانی و سنگ بنای "امنیت" جار زده می شدند، جبونانه از دست معترضین فرار می کنند. تنها مفّرِ رژیم، بسان همه رژیمهای استبدادی در کل تاریخ، سرکوب است. این سخنان اما برای ما کمونیست ها و سرنگونی طلبان انقلابی جدید نبود، ما اینها را خوب می شناسیم، گفته بودیم که فلسفه این بازی دو قطبی جناح ها و مسخره بازی انتخاباتی چیست و به کدام منافع خدمت می کند. اما در این میان قانونگرائی دو جناح دیگر به جوک می ماند.
 
اینروزها دلباختگان سُفره جنایت و لفت و لیس اسلامی در داخل و خارج حکومت خواب به چشم شان نمی رود. قانونگرائی و اظهارات کشيمنى در باره "ضرورت آشتى ملى"، "پايبندى به قانون"، "اعتراض حق مردم است اما خشونت نه"، "مردم حق اعتراض دارند اما چرا قرآن و مسجد آتش میزنند"، و نسبت دادن این اعتراضات به "بیگانگان"، بیانگر اینست که "شاه برهنه است"! خودشان هم میدانند که فایده ندارد، اینها حرفهای جلو ویترین است، در جلسات شان برسر مخاطرات و چگونه بزنیم، چگونه کنترل کنیم، چگونه بپاشانیم، چه کسانی را بزنیم، کی را قربانی کنیم و غیره حرف میزنند. اما کور خوانده اند. این جنبش اگر ده تا "میدان ژاله" رژیم سلطنتی را هم درست کند، سر سازش با حکومت ندارد. این جنبش آمده است تا گنداب اسلامی را لایروبی کند. این جنبش آمده است تا با کثیف ترین حاکمیت سرمایه در ایران تعیین تکلیف کند. قانونگرائی دو جناح محصول این اوضاع است.
 
بحث برسر اعتراض مردم با "مجوز" و بصورت "قانونی" نیست، هیچوقت رژیم اسلامی چنین حقی را برای شهروندان قائل نشده است. مگر کارگران چه میخواستند که اینهمه بگیر و ببند و پرونده سازی و زندان و شکنجه را متحمل شدند؟ بحث برسر "پایبندی به قانون" نیست، مردم میگویند کل حکومت و همه قانون تان در زباله دان تاریخ! یا بروید و یا بساط تان را جمع می کنیم! دیگر بس است، دیگر تحمل این همه فقر و بی حرمتی و تبعیض را نداریم. "قانون" اسم رمز جدال بالائى ها برای کنترل مردم بود و نه بيانى براى مضمون کشمکش سیاسی جامعه با حکومت. دوره گذشته است. گذشت زمانی که در صورت ظاهر و گویا دعوا برسر قانون با ولى فقيه و يا تابع کردن خامنه اى به قانون اساسى بود. همانوقت هم این مسئله از بيخ و بن نادرست و گمراه کننده بود و ما هزاران بار این را تاکید کردیم. دعوا برسر آزادی و برابری و بود و نبود جمهوری اسلامی بود و امروز این جدال دیگر فرجه ای برای این دوقطبی کاذب نگذاشته است. قانون گرائى دو جناح محصول مُنور شدن افکار دو جناح به معانى حقوقى و سياسى قانون اساسى نبود و نيست، بلکه تلاشى مذبوحانه براى مقابله با جنبش ضد قانون اسلامى و ضد حکومت اسلامى بود و امروز دیگر مضحکه است. اين ضرورت تقابل با طوفان زير و رو کننده راديکاليسم توده اى است که کُل ابواب جمعى نظام اسلامى را به سنگر "تابعيت از قانون اساسى" رانده است. در درياى طوفانى جامعه ايران و مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامی، دو جناح به تخته پاره قانون آويزان شده اند. سياست تهديد و سرکوب و شلیک و قتل زیر شکنجه، البته قانون واحد بالائی ها در تقابل با راديکاليسم توده اى براى سرنگونى نظام است.

قانون اسمى، قانون واقعى
قانون در جوامع طبقاتى و مشخصا در جامعه سرمايه دارى تجلى اراده طبقه حاکم است. لذا تفسير متفاوت جناحهاى حکومتى از قانون، گوشه اى از دعواى درون طبقاتى برسر سهم هر جناح از قدرت و امتيازات سياسى و اقتصادى و چپاول استثمار طبقه کارگر است. اما اگر مُعضل جمهورى اسلامى "قانونگرائی" و "اجراى بدون تنازل قانون اساسى" بود، که امروز خامنه اى و کل رژیم اسلامی در بيان آن يکجا ايستاده اند، آنوقت جامعه با چنين بحرانى روبرو نبود. اما خامنه اى ها و روحانی ها و کل پیکره رژیم اسلامی ميدانند که مُعضل اين نيست. مسئله هجوم جامعه براى پایان دادن به رژیم اسلامى است.

قانون واقعى در هر جامعه اى نه قانون نوشته شده بلکه قانون نانوشته يعنى تناسب قواى سياسى است. کدام حکومت در حال زوال را ميشناسيد که در درون آن پرچمداران اتکا به قانون اساسى، "دفاع از سنگر قانون اساسى"، و پلاتفرم متکى شدن به قانون جلو صحنه نيامده باشند؟ چرا قبل از وقوع بحرانهاى سياسى مُدافعان قانون اساسى در مرخصى اند و چرا درست در همين مواقع بحرانى است که اين پرچم برافراشته ميشود؟ قبول صورت مسئله در شکل ظاهر و فرمالى که توسط رسانه ها و جناح هاى حکومتى طرح ميشود تنها يک بيراهه سياسى است. اشتباه است اگر تصور شود جنبش ملى – اسلامى و "دگرانديشان" طرفدار قانون اساسى و "مبارزه مسالمت آميز" از سر نازک دلى سياسى شان است که زير چادر قانون خود را پيچانده اند. خير، اين آخوندهاى معمم و مُکلا در دفاع از قانون مسيرى را جستجو ميکنند که سازش در ميان جناحهاى متفرقه بورژوائى و حتى انتقال قدرت در بالا بصورت بهداشتى و بدور از دخالت مردم، توسط خشن ترين و بى اعتبارترين و فاسدترين عناصر سياسى صورت گيرد. نماز وحشت و اُرکستر دسته جمعى اين حضرات عليه "خشونت مردم" در مقابل نیروی ضد شورش و اوباش سرکوبگر و متجاوز از سر "قانونگرائى و مسالمت جوئى" شان نيست. بلکه وحشت از سونامی جنبش سرنگونی است که چیزی از رژیم اسلامی باقی نخواهد گذاشت. این مردم آمده اند که نه فقط ایران بلکه خاورمیانه و جهان را عوض کنند. قانونگرائی در مقابل این طوفان یک تخته پاره هم نیست.

واقعيت اينست که عروج راديکاليسم توده اى خشت خشت کاخ اسلام و سرمايه را لرزانده است و مدافعين اين نظم دسته جمعى قالب تُهى کرده اند. عُروج راديکاليسم به معنى شکست و نامربوط شدن اجتماعى همه شان است. بايد در پس دست و پا زدن براى قانون و اجراى قانون و بيانيه هاى مُضحک عليه "خشونت مردم" دست خالى، قانون واقعى روز يعنى تناسب قوا را جستجو کرد. قانون واقعى حکم بر پايان دوران وحشت اسلامى ميدهد. قانون واقعى حکم بر شکست پرچمداران قانون اساسى ميدهد. قانون واقعى بر منافع اساسى توده ميليونى مردم براى نفى اختناق و فقر تکيه دارد. قانون واقعى پرچم آپارتايد اسلامى و نظمش را تمام شده ميداند. قانون واقعى با پاى خود و با فرياد خود و در اجتماع دهها هزار نفره خيابانى اعلام و جاری شده است. قانون واقعى حُکم بر نفى حکومتى داده است که خود را در کُرست کريه "قانون اساسى" و "قانونگرائی" پيچانده است. در ايران جنگ برسر اجراى قانون حکومت اسلامى نيست، برسر سرنگونى حکومت اسلامى است.

کارگران، زنان، جوانان انقلابی!
به رژیم قاتلین و سرمایه داران اسلامی فرصت ندهید! به مجیزگویان رژیم و کسانی که روضه سازش میخوانند فرصت ندهید! یک ذره از جمهوری اسلامی را قبول نکنید! یک ذره از اسلام و ارتجاع را قبول نکنید! دست رد به سینه هر کسی بزنید که میخواهد آخوند و پاسدار "خوش خیم" را در مقابل آخوند و پاسدار "بدخیم" به جامعه حقنه کند! یک ذره از قوانین ضد زن و قوانین اسلامی را قبول نکنید! این جانیان باید بروند، این حُکمی است که با بانگ رسا در خیابانهای ایران اعلام شده است! روز پیروزی نزدیک است! روزی که جهانیان به احترام قهرمانی جمعی شما کُلاه احترام از سر بردارند نزدیک است! شما عناصر و آکتورهای ساختن یک تاریخ نوین هستند! جامعه ایران بسرعت وارد یکدوره انقلابی خواهد شد که سرنگونی جمهوری اسلامی تنها یک نقطه آنست. این جنبش ظرفیت اینرا دارد که اولین انقلاب سوسیالیستی قرن بیست و یکم را در سیر پیشروی خود بفرجام برساند! زنده باد عزم و اراده پرشور مردم کارگر و زحمتکش و انقلابیونی که با شنیع ترین حاکمیت زمانه درافتاده اند. دوره، دوره کارگر و تحرک انقلابی است. پیروزی از آن ماست!

١١ ژانویه ٢٠١٨

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683