A+ A A-

سوسيال دمكراسى در فاز نژادپرستى - سيف خدایاری

Share

 

در دنياى آشفته و پر از بحران امروزى، مسأله پناهجويى و مهاجرت هم يك واقعيت است و هم بهانه اى در دست احزاب و جريانات نژاد پرست، راست افراطى، ليبرال و راست كه بر مبناى آن، از طريق قاپيدن رأى در رقابتهاى جناحهاى مختلف بورژوازى، افسار اسب چموش قدرت را در دست گيرند. احزاب و جريانات راست از چند دهه قبل، همواره تقابل با مهاجران را در رأس دستور سياسى خود قرار داده و در كشورهاى مختلف به قدرت رسيده اند. جريانات چپ بورژوايى از قبيل سوسيال دمكراسی در ورژن هاى مختلف آن، البته و بویژه در سوئد پرچمدار تحمیل سیاستهای دست راستی و ضد پناهندگی بودند. در واقع سوسیال دمکراتها و موئتلفین شان پلاتفرم راست ها را در زمان بیشتری به اجرا گذاشتند. اما امروز با موج راستگرائی در اروپا و مشخصا ظهور ترامپ، آخرین تمایزات اندک میان سوسیال دمکراسی و راست های متفرقه محو میشود. احزاب چپ مرکز هم بر همين بستر، سياستهاى تندتر ضد مهاجرتى را به سیاستهای روز خود افزوده اند.

كشور سوئد از لحاظ "پذيرش" پناهجويان براى مدت بيش از چهار دهه نمونه اى شاخص بود: كشورى كه در دهه هشتاد و نود ميلادى بخش وسيعى از نجات يافتگان از تيغ شكنجه و استبداد رژيم هايى مانند بعث، جمهورى اسلامى، رژيم كودتايى تركيه و ... را جذب كرد؛ در دوران بحران يوگسلاوى - نتيجه بلافصل دخالتهاى ناتو و آوارگى دهها هزار نفر، نيز در صدر كشورهاى پناهنده پذير بود و در ده پانزده سال گذشته نيز بخش قابل توجهى از قربانيان جنگ، فقر، قحطى و مصائب نظم نوين جهانى به سوئد آمده و تعدادى از آنان از هزار توى سياستهاى ضد مهاجرتى عبور كرده و حق زندگى در اين كشور كسب كرده اند.

در روز هاى اخير ماگدالنا آندرشون وزير اقتصاد سوئد از حزب سوسيال دمكرات در گفتگويى با يكى از روزنامه هاى اصلى اين كشور پرده از سياستهاى ضد مهاجرتى حزب متبوع برداشته است. در اين گفتگو سياستهاى انتگراسيون (ادغام در جامعه) دولتهاى بيست سال اخير را ناموفق دانسته و با پزى "خيرانديشانه" از جوانان مى خواهد: "به خاطر خودشان به سوئد نيايند". او علاوه بر مسأله انتگراسيون، انگشت روى ناتوانى سوئد در تأمين امكانات تحصيلى و مسكن انگشت گذاشته است و نهايتاً سياستهاى شکست خورده سوسيال دمكراتهاى سوئد در دهه هاى گذشته را به خاطر جذب مهاجران مورد شماتت قرار داده است.

اگر نخواهيم مانند ماگدالنا آندرشون حقيقت را قربانى واقعيت كنيم، لازم است هم به اين اظهارات به عنوان يكى از نمايندگان و زبان حال سوسيال دمكراسى نگاهى بيندازيم و هم گوشه اى از واقعيات ديگرى كه خانم ماگدالنا آندرشون- و خيل عظيم نژادپرستان خوش خيم و بدخيم - نمى خواهد ببينند را كنار بزنيم و نهايتاً نگاهى گذرا به سياست عمومى "پناهجويى" كشورهاى غربى و تغييرات آن در گذر زمان بيندازيم.

واقعيت نمايى وزير اقتصاد سوئد كه سياستهاى انتگراسيون سوئد ناموفق بوده و اقتصاد سوئد جوابگوى پناهجويان نيست دو رويه متفاوت دارد: تا جاييكه به امكانات مسكن و تحصيل يا تأمين حداقل امكانات زندگى براى رانده شدگان از نظم وارونه دنيا بر مى گردد، دروغ مى گويند. هر يك از اين نظامهاى حفظ سرمايه، اگر اندكى از ثروت اجتماعى جامعه را كه توليدكنندگان آن نسل اندر نسل طبقه كارگر هستند، به صاحبان اصلى آن برگردانند و به جاى هزينه در جنگ افروزى بين المللى، رسانه هاى تحميق افكار عمومى و ... صرف رفاه عمومى جامعه بكنند، دستكم ظرفيت دو برابر ساكنان فعلى را دارند. شواهدى از وجود دهها هزار واحد مسكونى در استكهلم حكايت مى كند كه هيچكس در آن زندگى نمى كند و اين جامعه پيشرفته سرمايه دارى از نظر امكانات آموزشى و ... اصلاً كم نمى آورد.

جنبه ديگر اين مسأله واقعيت شرم آورى است كه در سخنان وزير اقتصاد سوئد در "ناموفق بودن سياست انتگراسيون" فرموله شده است. از جنبه هاى ايدئولوژيك انتگراسيون مى گذرم كه سياستمداران كشورهاى غربى در چند دهه گذشته به جاى انتگراسيون به معناى ايجاد جامعه اى با افكار مدرن و انسانى، روى جهل، حماقت، مذهب، فرهنگ عقب مانده سرمايه گذارى كرده اند تا مذهب و ناسيوناليسم را به عنوان دو ركن اصلى سرمايه دارى حفظ كنند. اما جنبه اقتصادى انتگراسيون فريب آشكار است. ديوار طبقاتى به زمختى تمام نابرابريهاى اقتصادى- اجتماعى در تمام دنيا و از جمله قاره سبز محكم وجود دارد و وظيفه وزير اقتصاد سوئد به عنوان عضوى از هيأت حاكمه بورژوازى سوئد حفظ اين ديوار است.

جنبه ديگر مسأله مهاجرت و حقيقتى كه نمى خواهند ببيند و مانند خانم ماگدالنا آندرشون به "جاى ديگرى" حواله مى كنند، گرفتارى صدها ميليون نفر در منجلاب فقر، استبداد، جنگ و نزاعهاى اپيدميكى است كه بخش وسيعى از جهان از جمله خاورميانه و آفريقا را در برگرفته است. بر كسى پوشيده نيست كه اين وضعيت بخشاً محصول مستقيم دخالتهاى جنگ طلبانه كشورهاى امپرياليستى است و بخشاً محصول چند سده دوره استعمار است. اگر در دوران استعمار سرمايه دارى دنبال اشغال و کنترل سیاسی و امتیازات اقتصادی دیگر کشورها بود، سرمايه دارى در دوره جدید فقط بازار فروش مى خواهد و از آنجا كه همه نمى توانند به مصرف كننده خوبى تبديل شوند- يا به عبارت شيك ترى قدرت خريد ندارند- بتدريج از سوخت و ساز اجتماعى جوامع خود خارج شده و دنبال جايى امن تر و رؤياهاى خود مى روند. "جاى ديگرى" كجاست؟ آبهاى مديترانه؟ بازار بردگى در ليبى؟ بيابانهاى سومالى كه هر روز دهها نفر از گرسنگى جان مى دهند؟ جنگ زارهاى خاورميانه؟

و اما آنچه وزير اقتصاد به عنوان اشتباه سوسيال دمكراسى در جذب پناهجويان در دهه هاى پيشين از آن ياد مى كند آشكارا تكاندن آخرين ظواهر چپ از سوسيال دمكراسى است. اما كاركرد سوسياليستى در دهه هاى ميانى قرن بيستم از سويى در تقابل با مبارزه طبقاتى و "خطر انقلاب" كشورهاى سرمايه دارى غربى بود و از سوى ديگر دادن تصویر "سرمايه دارى با چهره انسانى" در تقابل با سرمايه دارى دولتى و سوسياليسم واقعاً موجود بلوك شرق. سياست پناهجويى آن دوران را بايد بر بستر اين وضعيت نگاه كرد كه براى فراريان از "كمونيسم" به دامن "دموكراسى" آغوش باز كرده بود و نيز نياز فورى سرمايه دارى غرب به اردوى كار كمتر ماهر. امروز با تغييرات جغرافياى سياسى - اقتصادى كشورهاى سرمايه دارى غربى سوسيال دموكراسى هم كاركرد سياسى خود را از دست داده است و هم نياز چندانى به اردوى كار مهاجران ندارد. يادآورى مى شود كه وجود مهاجران و پناهجويان بر عكس آنچه القا مى شود چه به عنوان نيروى كار يا اهرم فشارى براى پايين نگهداشتن سطح دستمزدها و چه به عنوان مصرف كنندگان با نياز سرمايه همخوانى دارد و سر و صداى جريانات دست راستى و خالى كردن آوار بحرانها روى پناهجويان، عوامفريبى محض است.

بهرحال مسأله مهاجرت و پناهجويى بخش ثابتى از واقعيات دنياى امروز است و كيش كردن پناهجويان توسط دولتهاى مختلف سرمايه دارى و حواله دادن "خيرانديشانه" آنان به "جاى ديگر"، سياستى آشكارا نژادپرستانه است كه در لفافه قانون، محدوديات، سياست هاى ناموفق و ... بيان مى شود. وجه ديگر اين نژادپرستى مدرن، نژادپرستى وقيحانه بخشى از جريانات راست است كه خود مهاجر بوده و امروز به چماقدار جريانات نژادپرست اروپايى تبديل شده اند. اظهارات وزير اقتصاد سوئد كه در سايت نژدبرستان ايرانى سوئد منعكس شده بود، بار تمام جنايات و جرائم اجتماعى سوئد را به ناگفته هاى وزير اضافه كرده و شيادانه "سوسيال دمكراسى" را به عنوان روايتى از حقيقت به خورد مخاطبان خود داده است. عليه امواج پنهان و پيداى نژادپرستى بايد ايستاد.

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683