A+ A A-

سعید طوسی عصارە نظام فاسد اسلامی - سعید آرمان

Share

 

محمد گندم نژاد طوسی مشهور بە سعید طوسی، "قاری قرآن" بیت رهبری و مدرس قرآن سالهاست کە از این موقعیت "مناسب" شغلی استفادە نمودە و کودکان بخت برگشتە کە توسط والدین نادان و متوهم بە دستگاە تجاوزگر مذهب بە اجبار راهی آموزش قرآن شدەاند، مورد تجاوز و اذیت و آزار جنسی قرار گرفتەاند. این کودکان معصوم در آن ایام قدرت تشخیص این را نداشتەاند کە قرآن خود منشا کودک آزاری و تجاوز بە کودکان است. این کودکان و دەها و صدها کودک دیگر در رؤیای این بودەاند کە روزی در جایگاە سعید طوسی "مدرس و قاری قرآن" قرار بگیرند نە اینکە مورد تجاوز این فرد مومن و یکی از نورچشمی های رهبر اوباشان اسلامی.

حاج سعید طوسی در طول سالهای متمادی در این سمت با تعداد زیادی کودک و نوجوان در تماس بودە و آنها را اذیت و آزار جنسی دادە کە بعد از چندین سال از گذشت ماجرا یکی از آنان کە در آن هنگام ١٢ یا ١٣ سال داشتە و در خانودە مذهبی بودە است موضوع را با پدرش در میان میگذارد و بعد پدر این نوجوان سایر والدین را از ماجرا مطلع میکند و بە این شیوە مشخص شدە است کە این کودکان قربانی این رفتار کریە کودک آزاری و پدوفیلیسم مذهبی شدەاند.

در طول پنج سال گذشتە تلاش قوە قضائیە رژیم این بود کە بە خاطر "حفظ نظام" بر روی ماجرا سرپوش بگذارد، بعدها با رسانە ای شدن این اسکاندال و بە یمن دنیای مجازی بە همە جای دنیا رسوخ کردە بود، قصد داشتند برای "حفظ حرمت قرآن" پروندە را پیگیری کنند و قرآن محمدی را از گزند محفوظ نگاە بدارند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامەای تحت عنوان "تامل برانگیز…" بە تکاپو افتادە کە بە دین بە گفتە آنان "مظلوم اسلام" و قرآن خدشە وارد نشود و حساب طوسی و خطای هر فردی را حتی در مقامات بلند پایە دولتی هم باشد، تفکیک بکنند. اما این یک اتوپی بود. حساب سعید طوسی متجاوز با حساب نظامی کە سعید طوسی ها را پرورش دادە است از هم غیر قابل تفکیک می باشد.

وقتی مقام قضائی جمهوری اسلامی میگوید "با شاکیان پروندە طوسی بە خاطر مصاحبە با شبکەهای بە گفتە او "ضد انقلاب و معاند" برخورد قضایی میکنیم، تە ماجرا را باید بخوانید.
بە گفتە محمود صادقی، نماینده مجلس، در حکم دادگاه بدوی اذعان شدە است کە سعید طوسی در جریان رسیدگی به پرونده به "ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان" اقرار کرده بود. شایان ذکر است کە در سند حکم دادگاە بدوی قید شدە است: "نامبرده مرقوم داشتند من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم (ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز) را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم." این اظهارات بە گویاترین شیوە مجرم بودم این پدوفیل اسلامی را اثبات میکند. اما خامنەای و یاران اطرافش قطعا نخواهند گذاشت این نوچە کودک آزار و پیرو شریعت اسلامی راهی زندان شود و او را تبرئە و از گزند محفوظ نگە داشتەاند.

توقع اجرای عدالت در ایران تحت سلطە قوانین متعفن اسلامی بیجا و پوچ است. در این جامعە بە انحای مختلف بی عدالتی ثابت شدە است. نمونە بارز آن دو هفتە قبل دست مرد گوسفند دزد را قطع میکنند اما همزمان دزد مسئول کە یکصد میلیارد تومان دزدیدە است بعد از سە ساعت راست راست از مهمترین فرودگاە کشور بە خارج می گریزد. صدها و هزاران دزد دیگر کە قانونگزار و مجری قانون هستند روزانە ثروت نجومی این جامعە را بە یغما می برند. این جامعە از سر تا پا از عدالت تهی است. زیرا غیر ممکن است فاسد ترین و متجاوزترین های جامعە بر اریکە قدرت باشند و کل سیستم اقتصادی، اجرایی، قضایی و مقننە در دستانشان باشد و بعد انتظار اجرای عدالت را از بانیان بی عدالتی داشت. خوشبختانه امروز جامعه ایران به این نتیجه رسیده است که راه رهائی از مشقاتی که با آن روبرو است، نه از راە حضور در مضحکەهای انتخاباتی و "انتخاب" بین "بد و بدتر" بلکە از طریق جنبش توده ای و انقلابی برای جارو کردن کل این سیستم سرتا پا فاسد و بی ربط بە جامعە ممکن است و دست بکار همین حکم تاریخی شده اند.

سعید طوسی عصارە نظام اسلامی پدوفیل و مملو از تبعیض و نابرابری است و از این نوع جانوران دوپا در چنین نظامهایی بە وفور یافت می شوند. جمهوری اسلامی نظام سعید طوسی هاست.

سخنی با والدین کودکان:
فرزندان و جگر گوشەهایتان را بە مدارس مذهبی نفرستید. در این مکانها از اروپا تا آسیا از کلیسا تا مسجد کودکان مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و زندگی شان مادام العمر تخریب و تباە خواهد شد. دست مذهب از زندگی و شادی کودکان قطع باید گردد. اینچنین رسوائی ها را باید با صدای رسا به گوش جهانیان رساند و جامعه را متوجه کرد که دست این جانوران وحشی را از کودکان معصوم کوتاه کنند و دنیای کودکانه شان را بر سرشان خراب نکنند. دیر زمانی است که میگوئیم "دست مذهب از زندگی مردم کوتاه"! دولت باید کلیه امکانات به دستگاه مذب را قطع کند و نظارت کامل را بر این مافیای قرن بیست و یکم داشته باشد. حقوق کودکان مستقل از محل تولد، جنسیت، نژاد و غیره جهانشمول است و دولتها در مقابل آنان مسئولند.

اینچنین رویدادهای ناگواری حقانیت برنامه ما کمونیستهای کارگری را در خصوص حقوق کودکان مندرج در برنامه یک دنیای بهتر بوضوح نشان میدهد:

جدایی کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعیت تدریس دروس مذهبی، احکام مذهبی و یا تبیین مذهبی موضوعات در مدارس و موسسات آموزشی. کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض اصل آموزش و پرورش غیر مذهبی هستند فورا لغو شوند.

ممنوعیت هر نوع اجبار فیزیکی و روحی برای پذیرش مذهب. مصونیت کودکان و افراد زیر شانزده سال از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی. ممنوعیت جلب افراد زیر شانزده سال به فرقه های مذهبی و مراسم و اماکن مذهبی. ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بدنی، ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان. مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب بشود.

اول فوریە ٢٠١٨

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683