A+ A A-

اطلاعیه پایانی پلنوم بیست ویکم کمیته مرکزی

Share

پلنوم بیست و یکم کمیته مرکزی حزب حکمتیست در روزهای جمعه٬ شنبه و یکشنبه  ٣ ٬ ٤ و ٥  تیر ماه ١٣٩٠ برابر با٢٤ ٬ ٢٥ و ٢٦ ژوئن ٢٠١١ با شرکت اکثریت اعضا و علی البدلهای کمیته مرکزی و دو هیئت از حزب کمونیست کارگری عراق شامل رفقا سامان کریم٬ مؤید احمد و کامل احمد٬ و حزب کمونیست کارگری کردستان٬ رفقا محسن کریم، ریبوار احمد و ناسک احمد برگزار شد.


پلنوم با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز شد.
پلنوم پیش از وارد شدن به دستورات رسمی خود، پیام حزب کمونیست کارگری عراق که توسط رفیق سامان کریم دبیر کمیته مرکزی و پیام حزب کمونیست کارگری کردستان، که توسط رفیق محسن کریم عضو کمیته مرکزی ارائه شد٬ را شنید. رفقا سامان کریم و محسن کریم هر کدام به نوبه خود٬ به موقعیت کنونی منطقه و ایران و نقش و جایگاه حزب حکمتیست و شرایط تاریخی ای که در آن قرار داریم اشاره کردند. رفقا به جایگاه و نقش حزب حکمتیست و مسئولیت سنگینی که در این اوضاع بر دوش سه حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان و حکمتیست قرار دارد و به توقعات رهبری هر دو حزبشان از حزب و پلنوم کمیته مرکزی در راستای جوابگوئی به نیازهای جنبشمان تاکید کردند. رفقا همزمان به بروز اختلافات سیاسی در حزب حکمتیست و نیاز فاصله گرفتن حزب ما از سنتهای رایج در چپ ایران در مبارزه سیاسی٬ اهمیت شفافیت در مباحث حزب و اهمیت کانالیزه کردن آن در جهت جوابگوئی به مسائل جامعه و معضلاتی که در مقابل حزب است تاکید کردند. این رفقا همچنین توجه کمیته مرکزی و پلنوم را به دوره تاریخساز و مهم کنونی و اهمیت دخالت سه حزب در مسائل منطقه و در متن تحولاتی که خاورمیانه را در برگرفته است جلب کردند. نمایندگان هیئت های دو حزب تاکید کردند که احزاب کمونیست کارگری و از جمله حزب حکمتیست باید به حزبی سیاسی که در آن نظرات متفاوت تحمل شود و همزمان حزب و ارگانهای حزبی در جهت پیشبرد وظایف خود در چهارچوب مصوبات رسمی رو به جامعه کار و فعالیت کنند٬ تبدیل گردند. سخنرانی این دو رفیق با استقبال گرم اعضای کمیته مرکزی روبرو شد و در میان کف زدن حضار خاتمه یافت.
بدنبال٬ پلنوم بعد از تصویب آئین نامه خود٬ رسما شروع به کار کرد  و دستورات زیر را به تصویب رساند.
۱ -  گزارش
٢- موقعیت حزب حکمتیست
٣- سیاست حزب حکمتیست  در قبال مبارزات جاری طبقه کارگر
۴- قرار و قطعنامه ها
٥– انتخابات
در بخش گزارش٬ هیئت دبیران از قبل گزارش کتبی از اقدامات و فعالیتهای کمیته های اصلی (کمیته سازمانده، کمیته کردستان، کمیته خارج کشور٬ کمیته تبلیغات و آموزش) و گزارش خود هیئت دبیران را در اختیار پلنوم قرار داده بود. علاوه بر این رحمان حسین زاده، دبیر کمیته مرکزی حزب، گزارش مختصری از کل اقدامات و فعالیتهای حزب را تقدیم پلنوم کرد. بدنبال اعضای هیئت دبیران حزب در ادامه گزارش دبیر کمیته مرکزی٬ نکاتی تکمیلی در مورد کارکرد حزب را به اطلاع کمیته مرکزی رساندند. رحمان حسین زاده و اعضای هیئت دبیران٬ ضمن نگاهی به کارکرد و اقدامات دوره گذشته حزب٬ به مهمترین مسائلی که حزب با آن درگیر بوده است پرداختند. بر نارساییهای موجود در فعالیت دوره گذشته انگشت گذاشتند،  همزمان و در همین بخش به مسائلی که در فضای سیاست ایران مطرح بوده است٬ به تحولات خاورمیانه و کارکرد و اقدامات رهبری حزب در جوابگوئی به این تحولات و همچنین به رابطه نزدیک و همکاری رهبری حزب با احزاب کمونیست کارگری عراق و کردستان در دل تحولات خاورمیانه و دنیای عرب و تلاشهای مشترکی چون اقدام به فرستادن هیئتی به مصر و نتیجه موثر فعالیتهای آنها اشاره کردند.
در مبحث گزارش، رئیس دفتر سیاسی حزب نیز گزارشی از کارکرد دفتر سیاسی حزب تقدیم پلنوم کرد. فاتح شیخ در این بخش ضمن اشاره به کارکرد این دوره حزب به نقش دفتر سیاسی در فعل و انفعالات حزب پرداخت.
اعضای پلنوم در این بحث، در مورد جنبه های مختلف فعالیت حزب و کارکرد هیئت دبیران و دفتر سیاسی و مهمترین موئلفه ها و مسائلی که حزب حکمتیست و تشکیلاتهای مختلف آن با آن درگیر بوده، بحث و اظهار نظر کردند.
مبحث دوم پلنوم "موقعیت حزب حکمتیست" بود. موقعیت حزب حکمتیست مهمترین مبحث پلنوم بود. در این مبحث ابتدا دبیر کمیته مرکزی و اعضای هیئت دبیران و رئیس دفتر سیاسی٬ موقعیت کنونی حزب٬ جایگاه و نقش حزب در این دوره و بعد از کنگره چهارم حزب را بررسی کردند٬. به مسائلی که حزب با آن دست و پنجه نرم میکند، بروز اختلاف نظر سیاسی در حزب حکمتیست ونحوه  برخورد به آن ٬ مهمترین موانع کار حزب در عرصه های مختلف٬ سیاسی٬ تشکیلاتی و.. پرداختند.
سپس اعضای پلنوم و رفقای حزب کمونیست کارگری عراق و حزب کمونیست کارگری کردستان٬ از زوایای مختلف ضمن اشاره به کارکرد رهبری حزب٬ به جنبه های مختلف فعالیت این دوره و مشکلات و موانع مختلف کار پرداختند. کل شرکت کنندگان در پلنوم به اوضاع کنونی و جایگاه حزب حکمتیست و اهمیت برخورد فعال و جدی رهبری و کل حزب به مسائلی که در جامعه و در فضای سیاسی ایران٬ سد راه پیشروی کمونیسم است٬ و اهمیت ایجاد آمادگی حزب برای جوابگوئی به آن تاکید گذاشتند.. پلنوم تاکید کرد که حزب حکمتیست باید بطور جدی کل ظرفیتهای حزب و انرژی و توان کل رهبری حزب را برای جوابگوئی به سئوالاتی که در مقابل ما است اختصاص دهد. پلنوم تاکید کرد که رهبری حزب باید تلاش کند مباحثات و اختلافات سیاسی موجود در حزب را در فضایی سیاسی و شفاف و علنی کانالیزه کرده و در عین حال تلاش کند این امر هیچ خللی در کار ارگانهای حزب ایجاد نکند. پلنوم تاکید داشت که حزب باید بتواند با فراغ بال بر اساس جهتگیریها و مصوبات خود به استقبال جدالهای طبقاتی ای برود که در جامعه با آن روبرو است. پلنوم یکدست و به اتفاق بر حفظ اتحاد و انسجام حزب به عنوان یک حزب سیاسی جدی٬ تاکید کرد. پلنوم تاکید کرد که رهبری حزب حکمتیست در برخورد به اختلاف نظرات سیاسی موجود به طور قطع با میراث چپ غیر اجتماعی و خرده بورژوایی باید فاصله بگیرد و بر خلاف و در تقابل با کل سنت تاکنونی این چپ ٬ حزب را بر مبنای مصوبات خود به عنوان حزبی جدی برای جدالهای اصلی در جامعه و جوابگوئی به معضلات دوره خود به میدان بیاورد. اعضا کمیته مرکزی و رفقای هیئتهای حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان با دخالت فعال و جدی در این بحث٬ به آن غنا بخشیدند و جنبه های مهم بحث و راه حلهای لازم را پیش پا گذاشتند. پلنوم کمیته مرکزی با تاکید بر درستی راهی که تا کنون آمده ایم و سیاستها و جهت مارکسیستی و کمونیستی که حزب ما پیموده است٬ بر ادامه کار خود و تلاش برای دخالت فعال رهبری حزب در مهمترین مسائل جامعه تاکید کرد. پلنوم در انتهای این بحث چند قرار را به عنوان نتیجه گیری به تصویب رساند و اقدامات لازم را در دستور رهبری حزب قرار داد. پلنوم کمیته مرکزی بدنبال این بحث و نتایج مهم حاصله از آن با شور وشوق تمام به کار خود ادامه داد.
مبحث بعدی نشست کمیته مرکزی "سیاست حزب حکمتیست در قبال مبارزات جاری طبقه کارگر" بود. هیئت دبیران حزب قبلا در این زمینه قطعنامه ای را به پلنوم پیشنهاد کرده بود. در این مبحث ابتدا اسد گلچینی از طرف هیئت دبیران حزب٬ مبحث را معرفی کرد. بدنبال رفقای شرکت کننده نکاتی را در مورد قطعنامه هیئت دبیران به اطلاع جلسه رساندند. سرانجام پلنوم قطعنامه هیئت دبیران را در کلیت خود تصویب کرد و پیشنهادات خود را برای تدقیق در اختیار رهبری حزب گذاشت و هیئت دبیران را ملزم کرد٬ متن نهائی را بعدا به عنوان سیاست رسمی حزب منتشر کند.
مبحث بعدی پلنوم قرار و قطعنامه ها بود٬ پلنوم در طول اجلاس خود قرارهای لازم را به تصویب رسانده بود و قطعنامه "سیاست حزب حکمتیست در قبال جنبش کارگری" را نیز در دستور جداگانه بررسی و در کلیت تصویب کرده بود. درنتیجه همه قرارها و قطعنامه های دیگر را از دستور خود خارج کرد.
آخرین دستور پلنوم، انتخابات بود. پلنوم به اتفاق آراء پروسه انتخابات مجدد را از دستور خارج کرد وطی قراری نتایج انتخابات پلنوم بیستم، به ترتیب دبیر کمیته مرکزی و اعضای دفتر سیاسی را ابقاء و منتخب خود اعلام کرد. لذا رفیق رحمان حسین زاده به عنوان دبیر کمیته مرکزی و اعضای دفتر سیاسی رفقا: آذر مدرسی، اعظم کم گویان٬ امان کفا، بهرام مدرسی، ثریا شهابی٬ جمال کمانگر٬ حسین مرادبیگی، خالد حاج محمدی، رحمت فاتحی٬ سلام زیجی٬ صالح سرداری٬ عبدالله دارابی، فاتح شیخ، محمد فتاحی، مصطفی رشیدی و مظفر محمدی، را مجددا ابقا کرد.
بدنبال رفقا سامان کردیم و محسن کریم به ترتیب٬ گزارشی در مورد وضعیت عراق و کردستان عراق و نقش و تاثیر دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان تقدیم پلنوم کردند که با استقبال پرشور رفقای کمیته مرکزی روبرو شد. بعلاوه رفیق سامان کریم گزارشی از رویدادهای سفر اول و دوم هیات نمایندگی سه حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان و حکمتیست به مصر را به اطلاع پلنوم رسانید.
آخرین مبحث پلنوم اختتامیه بود که توسط دبیر کمیته مرکزی ارائه شد. رحمان حسین زاده در این بخش ضمن قدردانی از حضور موثر دو هیئت حزب کمونیست کارگری کردستان و حزب کمونیست کارگری عراق٬ بر اهمیت مباحثات و تصمیمات پلنوم کمیته مرکزی تاکید کرد. بر این نکته پافشاری کرد که پلنوم در برخورد به اختلاف نظر سیاسی و ارائه راه حل برای رفع موانع کار پیش رو، الگوی یک حزب سیاسی با درایت را از خود نشان داد.  رحمان حسین زاده در سخنرانی خود تاکید کرد که این پلنوم با تاکید بر موقعیت اجتماعی حزب حکمتیست و تشخیص اوضاع خطیر و ضرورت ایفای نقش هرچه بیشتر این حزب در این اوضاع٬ نشان داد که این حزب و رهبری آن ضمن دادن بیشترین فرجه برای ابراز نظر٬ بحث و جدل شفاف و روشن و کانالیزه کردن آن همزمان کل حزب را در جهت پیشبرد فعالیتهای خود متحدانه به میدان می آورد.
نشست دفتر سیاسی پس از پلنوم کمیته مرکزی، با شرکت اکثریت اعضای دفتر سیاسی برگزار شد. در جلسه دفتر سیاسی رفیق فاتح شیخ به عنوان رئیس دفتر سیاسی و رفیق ریبوار احمد به عنوان مشاور دفتر سیاسی ابقا شدند. دفتر سیاسی در ادامه کار خود اعضای هیئت دبیران حزب که علاوه بر رحمان حسین زاده عبارتند از آذر مدرسی٬ اسد گلچینی٬ خالد حاج محمدی و عبدالله دارابی٬ را ابقا کرد و بنا به درخواست  پلنوم برای عضویت در هیئت دبیران به دو نفر از اعضای دفتر سیاسی، رفقا ثریا شهابی و حسین مرادبیگی، رای اعتماد داد.

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
٧ تیر ١٣٨٩ – ٢٨ ژوئن  ٢٠١١
 

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683