A+ A A-

پلنوم بیست و ششم حزب کمونیست کارگری- حکمتیست با موفقیت برگزار شد

Share


روزهای 6- 7 بهمن ماه 1391 برابر با (25- 26 - ژانویه 2013) پلنوم بیست و ششم حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست با شرکت اکثریت بالای اعضای کمیته مرکزی و علی البدلهای منتخب کنگره پنجم حزب و شمارقابل توجهی از کادرهای حزب برگزار شد.

پلنوم ابتدا با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع به کار کرد. سپس پلنوم آیین نامه و دستورهای نشست را به تصویب رساند.

دستورهای پلنوم عبارت بودند از :
1-    گزارش و ارزیابی از کارکرد حزب
2-    موقعیت جدید حزب و مصافهای اساسی
3-    حزب سیاسی مدرن، توقعات و مصافهای آتی
4-    تحولات سیاسی ایران، نمایش انتخابات ریاست جمهوری و سیاست ما
5-    موقعیت کنونی طبقه کارگر و چشم انداز تحولات آتی


6-    طرح برگزاری کنگره ششم حزب
7-    قرار و قطعنامه ها
8-    انتخابات
پلنوم با سخنرانی افتتاحیه دبیر کمیته مرکزی رفیق صالح سرداری آغاز گردید. دبیر کمیته مرکزی ضمن استقبال گرم از حضور کادرهای حزب در پلنوم، بر فعالیتهای موثر حزب در فاصله دو پلنوم و به ویژه پیوستن رفقای حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حزب حکمتیست به عنوان رویداد مهم تاکید کرده و گفت حزب با توانایی بیشتر در مقابل وظایف مهم قرار گرفته و این پلنوم در راستای جوابگویی به این وظایف باید گام بردارد.  
سپس در دستور اول، گزارشات کتبی رئیس دفتر سیاسی و کمیته های اصلی حزب و کارکرد رهبری از پلنوم بیست و پنجم کمیته مرکزی حزب تا مقطع پلنوم بیست و ششم مورد بررسی قرار گرفتند. در این بخش ابتدا رئیس دفتر سیاسی، رحمان حسین زاده پیرامون مهمترین اقدامات و فعالیتهای حزب از مقطع پلنوم بیست و پنجم تا پلنوم بیست وششم توضیحاتی به نشست ارائه کرد. دستاوردهای مهم کار ایندوره و همچنین کمبودهای کار را برشمردند.  
پس از گزارش رئیس دفتر سیاسی، دبیر کمیته مرکزی ضمن ارائه گزارش خود، از کار و فعالیت دوره گذشته حزب اظهار رضایت کرده و در موارد مشخصی با انگشت گذاشتن بر کمبودها و نارساییها بر ناکافی بودن این سطح از فعالیتها برای حزب سیاسی کمونیستی مدعی قدرت سیاسی انگشت گذاشت و خواستار تلاش و کوشش بیشتری از جانب رهبری و اعضا و کادرها برای جوابگویی به وظایف پیش روی حزب شد.
در مبحث گزارش، اعضای کمیته مرکزی و کادرهای حاضر در جلسه پیرامون جنبه های مختلف کار و فعالیت کمیته های اصلی حزب و همچنین کارکرد دفتر سیاسی و هیئت دائم، وضعیت کنونی حزب در حد فاصل دو پلنوم به بحث و اظهار نظر پرداختند. شرکت کنندگان در پلنوم ضمن تاکید بر پیشرویهای مهم حزب در این دوره و تایید مواضع و سیاستهای رهبری حزب، توقعات و انتظارات خود را برای دوره آینده مطرح کردند.
مبحث دوم موقعیت جدید حزب و مصافهای اساسی بود. رحمان حسین زاده در معرفی این بحث ضمن اشاره به موقعیت جدید حزب و توقعات و انتظارات بالایی که از حزب وجود دارد،  مصافهای دوره آتی حزب را در سه محور عمده زیر  ترسیم کردند. الف- احیای موقعیت حزب به عنوان حزب بازیگر صحنه سیاسی ایران،  ب- تثبیت حزبیت سیاسی و مکانیسمهای کارکرد حزب سیاسی ج-  احیای موقعیت حزب به عنوان پرچمدارمارکسیسم و کمونیسم کارگری.
در ادامه رفیق اسماعیل ویسی نیز در مورد موازین و سنت کار رهبری بحث کوتاهی را معرفی کردند.  
 حاضرین در پلنوم با دخالت فعال و تشریح جوانب دیگری مبحث دوم نشست را تکمیل کردند.
دستور سوم پلنوم، بحثی بود که رفیق آزاد زمانی با عنوان حزب سیاسی مدرن، توقعات و مصافهای آتی طرح کردند. سخنران بر مکانیسمهای فعالیت اجتماعی حزب در این بحث تاکید کردند.  حاضرین در پلنوم با بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در این بحث دخالت کردند.
دستور بعدی تحولات سیاسی ایران و نمایش انتخابات ریاست جمهوری و سیاست ما بود. این مبحث از طرف رفقا عبدالله دارابی و سلام زیجی ارائه گردید.
سخنرانان به این مسئله اشاره کردند، که جمهوری اسلامی در شرایط متفاوت تر از گذشته و با وجود بحران اقتصادی و سیاسی عمیق بساط "انتخابات"را برگزار میکند. معرفین بحث و شرکت کنندگان در این مبحث براین واقعیت تاکید کردند، انتخاب واقعی  مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است. تاکید شد در پروسه شروع شده نمایش "انتخابات" حزب حکمتیست باید سیاست فعال و میلیتانتی را در داخل و خارج کشور علیه کلیت جمهوری اسلامی و ترفند "انتخابات" و جریانات امید بسته به نمایش انتخاباتی آن نمایندگی کند.
دستور بعدی پلنوم موقعیت کنونی طبقه کارگر و چشم انداز تحولات آتی بود که توسط رفیق فاتح شیخ ارائه گردید.
در ابتدای بحث فاتح شیخ به این مسئله اشاره کرد "ربط دادن "موقعیت کنونی طبقه کارگر" به "چشم انداز تحولات آتی در ایران"، در این مبحث با فرض این است که: تحولاتی در چشم انداز جامعه ایران است و طبقه کارگر و حزب سیاسی کمونیستی اش ناگزیر از دخالت و ایفای نقش در آن تحولات است. مضمون چنان دخالت و ایفای نقشی، دست بردن به قدرت سیاسی در هر نقطه عطف تحول سیاسی جامعه با هدف تصرف قدرت سیاسی از زاویه تحقق انقلاب کارگری است" حاضرین در پلنوم با شرکت فعال خود، جوانب مختلف این مبحث را مورد بحث و بررسی قرار دادند.   
در دستور بعدی، طرح برگزاری کنگره ششم به پلنوم ارائه و از سوی رفیق جمال کمانگر معرفی گردید. این طرح از سوی رفقای شرکت کننده در پلنوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت کلیات آن به تصویب پلنوم رسید و به دفتر سیاسی منتخب برای تدقیق و تکمیل نهایی ارجاع گردید. کنگره ششم حزب در ماه مه 2013 به شکل علنی در اسکاندیناوی برگزار خواهد شد.
در بخش قرار و قطعنامه ها، اسناد و قرارهای پیشنهادی به پلنوم توسط اعضای پلنوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تعدادی از آنها از جمله سند: اقدامات و پروژه های حزب تا مقطع کنگره ششم- قرار در مورد سازمان دادن جنبش اتحاد کارگری علیه بیکاری، قرار در مورد مجمع کادرهای حزب و وظایف آن، قراری در مورد نشریه تئوریک، سیاسی حزب به تصویب رسیدند.
در جوار پلنوم بنا به درخواست رفیق سعید یگانه سمیناری در مورد "اتحاد نیروهای کمونیسم کارگری" برگزار شد. رفیق سعید بحث کوتاهی  در این مورد معرفی کردند. حاضرین در سمینار نقطه نظرات خود را  بیان کردند.
پایان بخش پلنوم برگزاری انتخابات بود. پلنوم به اتفاق آرا رفیق صالح سرداری را به عنوان دبیر کمیته مرکزی انتخاب کرد.
سپس انتخابات دفتر سیاسی برگزار گردید، منتخبین پلنوم برای عضویت در دفتر سیاسی عبارتند ازرفقا:
۱-ابراهیم باتمانی ۲-آزاد زمانی ۳-بهزاد جواهری ۴-جمال کمانگر۵-حسین مرادبیگی۶- رحمان حسین زاده۷- رحمت فاتحی۸- سعید آرمان۹- همایون گدازگر۱۰- سلام زیجی۱۱-عبدالله دارابی۱۲-فاتح شیخ۱۳- ملکه عزتی۱۴- ناصر مرادی.
پلنوم بیست و ششم کمیته مرکزی با سخنان اختتامیه دبیر کمیته مرکزی رفیق صالح سرداری و در فضایی پرشور به پایان رسید.
در اولین نشست دفتر سیاسی پس از پایان پلنوم رفیق رحمان حسین زاده به اتفاق آرا به عنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب و رفقا جمال کمانگر٬ ناصر مرادی، رحمت فاتحی٬ سلام زیجی٬ عبدالله دارابی، فاتح شیخ به اتفاق آراء به عنوان اعضای هیئت دایم انتخاب شدند.
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
دوازدهم بهمن ماه 1391 (31 ژانویه 2013)

 

 

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683