پیوندها

نقشه سایت

رادیو و تلویزیون

تماس با ما

صفحات ويژه

اطلاعيه‌ها

نشريات وانتشارات

تشکيلات ها

مصوبات

اسناد پايه اي حزب

کارگران و قانون کار

چرا اعتصاب غذا؟ چند کلمه با رضا شهابی

سندیکا یا مجامع عمومی

آنچه باید آموخت!
انتخابات مجلس نهم، جدال در درون حاکمیت

اعلام تاسیس
 مرکز کمونیسم پرولتری در جهان عرب

کمپین همبستگی با جنبش کارگری در مصر

گارد آزادی

آرشیو آثار مارکس و انگلس

آرشیو آثار لنین

آرشیو آثار منصور حکمت

در محکومیت کشتار زحمتکشان منطقه " شرناخ " توسط نیروی هوائی ارتش ترکیه


اعلامیه حزب کمونیست کارگری - حکمتیست درباره رویاروییهای جدید انقلاب و ضد انقلاب در مصر


اطلاعیه حزب حکمتیست - رفیق احسان احمدی جان باخت!


جلسه گفت و شنود با رهبری حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست در لندن


برنامه هفته راديو و تلویزیون
 

بررسی تحریم ها ، تنش ها و فضای جنگی
 گفتگو با ثریا شهابی

 

حمله به سفارت بریتانیا و کشمکش جدید جمهوری اسلامی با غرب
گفتگو با رحمان حسین زاده

 

گفتگوی هفته با
 رحمان حسین زاده و اعظم کم گویان

 

شروع به کار مجدد تلویزیون پرتو


اعلام موجودیت
 انجمن پژوهشهای کارگری

 

نگاهی به تاریخ کمونیسم در کردستان
محمد فتاحی

 

نشریه اکتبر شماره ٧٩منتشر شد
 

نشریه اکتبر علیه جنگ منتشر شد
 

برنامه آموزشی یک دنیای بهتر

اعظم کم گویان

 

 

ادامه اطلاعیه ها

آرشیو مارکسیستی

سازمانده کمونیست

فعالیت کمونیستی چیست؟

امنیت و حفاظت از خود
 در مقابل رژيم

توصیه های مطالعاتی

ما هرگز نميتوانیم شعار
 "انقلابی‌تر از همه باشیم"
 را طرح کنیم و هرگز هم طرح نخواهیم کرد.

دو نامه از لنین
درباره اهمیت پرولتاریای
 صنعتی در حزب کمونیست


کارل مارکس
مبارزات طبقاتى در فرانسه

 
لنین: از ناردنیسم تا مارکسیسم
 

منصور حکمت:
رزمندگان و راه کارگر، جدال بر سر تحقق سوسیالیسم خلقی

 

منصور حکمت: در نقد وحدت کمونیستی: آناتومی لیبرالیسم چپ

 

 

 

 

ادامه توصیه ها