A+ A A-

بیانیه کمونیست ها و آزادیخواهان، علیه فدرالیسم و شووینیسم، علیه خطر پاکسازیهای قومی

Share

 توافقنامه اخیر دو جریان بورژوا قومی کردستان، حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان زحمتکشان حول پلاتفرم "فدرالیسم" و "ایران فدرال"، نه تنها ربطی به حل مساله ملی و رفع ستم از مردم کردستان ندارد، بلکه در ضدیت کامل با منافع کارگران، و مردم ستمدیده و آزادیخواه در کردستان و سراسر ایران است. "فدرالیسم" نه تنها راه حل پایان دادن به ستم ملی و حل مسئله کرد نیست، بلکه برافراشتن پرچم جنگ و تفرقه و پاکسازی قومی است. همانطور که چنین سناریویی را در دو دهه اخیر در یوگسلاوی سابق و عراق شاهد بودیم. نقطه عزیمت توافق این دو جریان ارتجاعی پروآمریکایی، اساسا امید بستن آنها به پروژه آمریکا و غرب در قبال تحولات سوریه و بدنبال آن در قبال جمهوری اسلامی است. بویژه امیدشان اینست که با اتکا به دخالت آمریکا و غرب در تحولات ایران، در فردای بعد از جمهوری اسلامی، "در ایران فدراتیو" مورد نظرشان به قیمت جنگ و کشتار و تباهی و سیاهی تحمیلی بر جامعه، در قدرت سیاسی و چپاول ثروت آن جامعه سهیم شوند. این پروژه ارتجاعی و اتحاد این دو نیروی ضد کارگری و ضد مردمی، خطری علیه مصالح و منافع مردم، بویژه علیه جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه است و صف آزادیخواه جامعه باید آن را مردود اعلام کند.

 

از طرف دیگر، در مقابل توافقنامه ارتجاعی ناسیونال قومیهای کردستان، تحرک ناسیونالیستهای ایرانی و آذری و شوونیستهای عظمت طلب با فرمول مشترک "حفظ تمامیت ارضی ایران" روی دیگر سکه خطر ارتجاع سیاه و ضدکارگری و ضدمردمی علیه جامعه ایران است. در مقابل فدرالیسم خواهی ناسیونالیسم کرد، شاهد آنیم که ناسیونالیسم ایرانی، قومپرستی آذری و خطرناکتر شووینیسم عظمت طلب ایرانی دارد خط و نشان میکشد. اگر صف آرایی کنونی ناسیونالیستها و فدرالیستها و شووینیستها در مقابل هم، فعلا در شبکه های مجازی و اینترنت است، فردا با حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا و غرب و ناتو میتواند به جنگ دستجات مسلح "قومهای" مختلف در شهرها و مناطق مختلف به قیمت تخریب زندگی شهروندان و مدنیت جامعه تبدیل شود.

 

واقعیت اینست ناسیونالیستها و قوم پرستان کرد با شعار "فدرالیسم" قصد نهادینه کردن و حفظ و ابدی کردن شکاف و تفرقه ملی بر مردم کردستان را دارند، تا با اتکا به آن سهمخواهی خود را از قدرت توجیه کنند. در آن طرف این صفبندی، ناسیونالیستها و شوونیستهای ایرانی هم با فرمول "حفظ تمامیت ارضی ایران" قصد توجیه ادامه ستم ملی و سرکوبگری مردم کردستان را دارند، همانطور که در دوران دو رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی تجربه های تلخ کشتار وسیع و لشکرکشی تجربه شد. کمونیستها و آزادیخواهان علیه پروژه ضد مردمی این جریانات ارتجاعی هستند.

 

ما کمونیستها و آزادیخواهان خواهان پایان دادن قطعی به ستم و تبعیض ملی در کردستان هستیم. مردم کردستان با شرکت در یک رفراندم درباره جدایی از ایران و یا باقی ماندن بعنوان شهروندان متساوی الحقوق در چهارچوب ایران تصمیم میگیرند و با آراء خود آینده سیاسی خود را رقم خواهند زد. این راه حل کارساز در عین حال میتواند به بهانه و توجیهات ناسیونالیسم کرد و ناسیونالیسم و شووینییسم ایرانی برای سوق دادن جامعه به طرف جنگهای قومی و سناریوی سیاه پایان دهد.

 

کارگران، مردم آزادیخواه!

تحرکات اخیر ناسیونالیستهای کرد و ایرانی، فدرالیستها وشووینیستها و آینده فاجعه باری که در صددند برای جامعه ترسیم کنند را باید جدی گرفت. لازمست علیه صفبندی کل شاخه های ناسیونالیستی و فدرالیستی و شووینیستی به صف متحد، همبسته، سازمانیافته و قدرتمند اجتماعی طبقه کارگر و مردم آزادیخواه شکل داد. نباید اجازه داد پروژه های تماما ارتجاعی آمریکا و غرب توسط ناسیونالیستهای ایرانی و کرد و آذری، فدرالیستها و شوونیستها در هیچ گوشه ای از جامعه ایران عملی شود. بر این اساس ما کمونیستها و آزادیخواهان امضاکننده این بیانیه توجه همه کارگران، آزادیخواهان و برابری طلبان جامعه ایران، همه کمونیستها و جریانات چپ و مترقی و مدافعین حقوق سیاسی و اجتماعی مردم ایران را به حساسیت تحولات این دوره جلب میکنیم. لازم است، متحد و همبسته در مقابل ارتجاع و پروژه های ارتجاعی سد محکم ایجاد کنیم. از همه انسانهای شریف و آزدایخواه و همه کمونیستها در سراسر جهان میخواهیم در پیشبرد این امر خطیر با ما همراه و همصدا شوند.

 

۲۱شهریور ۱۳۹۱- ۱۱ سپتامبر۲۰۱۲

 

امضاها:

۱- عباس رضائی

۲- محسن ابراهیمی

۳- فریبرز سلطانی

۴- مریم شهابیان

۵- رئوف افسائی

۶- لانه احمد

۷- شنه احمد فرج

۸- کردو احمد

۹- عزت دارابی

۱۰- اسماعیل ویسی

۱۱- عبدالله دارابی

۱۲- فاتح شیخ

۱۳- رحمان حسین زاده

۱۴- حسین مراد بیگی

۱۵- رحمت فاتحی

۱۶- جمال کمانگر

- بهزاد جواهری

۱۷- سعید آرمان

۱۸- علی مطهری

۱۹- سلام زیجی

۲۰- چیمن دارابی

۲۱- کاروان درسید

۲۲- ملکه عزتی

۲۳- ناصر مرادی

۲۴- خانم صفری

۲۵- ابراهیم باتمانی " شیروانه "

۲۶- نسرین خدا دوست " امیری "

۲۷- رضا کمانگر

۲۸- ابوبکر شریف زاده

۲۹- فرهاد رضائی

۳۰- فریده رضائی

۳۱- رزا پرتو

۳۲- جلیل رضائی

۳۳- رضا دانش

۳۴- نسرین محمودی آذر

۳۵- محمد نوری

۳۶- بانو نوری

۳۷-روبین پور درویش

۳۸- آزاد زمانی

۳۹- فاطمه زمانی

۴۰- مهدی گازاری

۴۱- همایون گدازگر

۴۲- صالح سرداری

۴۳- کامیار احمدی

۴۴- الناز معین

۴۵- فرج شهابی

۴۶- مریم افراسیاب پور

۴۷- سوسن هحرت

۴۸- سعید یگانه

۴۹- سیوان خدری

۵۰- سیف خدایاری

۵۱- بابک باجلانی

۵۲- سیفه باوه ریز

۵۳- محمد خضری

۵۴- محمود محمد زاده " سیسیری "

۵۵- سردار قادری

۵۶- هادی زندی

۵۷- ثریا محمدی

۵۸- محمود رهبری

۵۹- شمال علی

۶۰- محمود خاطری

۶۱- نسرین رخزاد

۶۲- هاشم ترکمن

۶۳- هاژه محمد

۶۴- افسانه زیجی

۶۵- محمد سلطانی

۶۶- عزیز عبدالله پور

۶۷- افسر زیجی

۶۸- دیاکو ملا ابراهیم

۶۹- جمشید اساسی

۷۰- گلاویژ حاجی میرزائی

۷۱- سامان ملا ابراهیم

۷۲- سعید مدانلو

۷۳- مهین دارائی

۷۴- سمکو نوری

۷۵- حامد محمدی

۷۶- کیوان کتابی

۷۷- عطا یار احمدی

۷۸- دالیا علی

۷۹- سیف الدین حیدری

۸۰- شهلا کریمی

۸۱-سعیده کاروخ

۸۲- بهره حسین

۸۳- عباس ایاخ

۸۴- علا فرهاد پور

۸۵- علی جوادی

۸۶- فرشاد پاشازاده

۸۷- شجاع ابراهیمی

۸۸- سوزان امین

۸۹- صلاح ایراندوست

۹۰- علی قادری

۹۱- مختار محمدی

۹۲- علی شریف زاده

۹۳- علی شریفی

۹۴- فواد آقا بیگزاده

۹۵- سیامک شعاعی

۹۶- لاوژه جواد

۹۷- ریبوار هورامی

۹۸- ابراهیم حیدری

۹۹- مسعود کریمی

۱۰۰- مصلح ریبوار

۱۰۱- محمد مراد امینی

۱۰۲- الماس فرضی

۱۰۳- - حمه غفور

۱۰۴- اقبال نظرگاهی

۱۰۵ -شهریار کریمی

۱۰۶- مهناز رحیمی

۱۰۷- کاوه صدیقی

۱۰۸- معصومه قادری

۱۰۹- بهمن تقی پوریان

۱۱۰- نسرین باباسلجی

۱۱۱- روناک خضری

۱۱۲- خدر حسن زاده«خدر نلوسه"

۱۱۳- روناک خضری

۱۱۴- حسن معارفی پور

۱۱۵- کیوان ساعد پناه

۱۱۶- بریا مولود نژاد

۱۱۷- نازدار احمدی

۱۱۸- سهیلا ترکیه

۱۱۹- روزبه بیات

۱۲۰- حسین جانه ای

۱۲۱- مصطفی باهر

۱۲۲- تینا منبری

۱۲۳ - محمد یگانه

۱۲۴- روناک زندی

۱۲۵- محمود احمدی

۱۲۶- فرهاد محمدی

۱۲۷- ریبار نجم

۱۲۸- سلیمان قاسمیانی

۱۲۹- لیلا مطیعی

۱۳۰- حسین احمدی نیا

۱۳۱-عطا گل محمدی

۱۳۲- علی امجدیان

۱۳۳- بهمن شیرازی

۱۳۴- سعید کشاورز

۱۳۵- ابراهیم محمدیان

۱۳۶- عثمان ملا

۱۳۷- عیرضا رضائی

۱۳۸- فرنگیس مارابی

۱۳۹- طلا رضائی

۱۴۰- ابراهیم خانی

۱۴۱- محمد غلی بهمنی

۱۴۲- سامان سعید زاده

۱۴۳- ناهید حسن پور

۱۴۴- بیژن حاج حسنی

۱۴۵- کیوان خالدی

۱۴۶ - محمود ناصری

۱۴۶- عبدالله فدائی " کپک "

۱۴۷- عبید گویلی

۱۴۸- سیف الله قادری " یه مینان "

۱۴۹- جمال رحمتی پناه

۱۵۰- منصور ره زاو

۱۵۱- یدی مالکی " تخته "

۱۵۲- محمود فیروزی " شمام "

۱۵۳- ولی چوپانی

۱۵۳- کریم مرادی " کانی شه "

۱۵۵- اسماعیل محمودی

۱۵۶-حصیبه چوپانی

۱۵۷- بهنام ارانی

۱۵۸- سعید سفیدی

۱۵۹- غفور عباس نژاد

۱۶۰- روناک ناصری

۱۶۱- یوسف تیکان تپه

۱۶۲- صلاح کفاشی

۱۶۳- رزگار کفاشی

۱۶۴- گلزار کفاشی

۱۶۵- لقمان کفاش

۱۶۶- رضیه فرجی

۱۶۷- محمد کفاشی

۱۶۸- فرامرز قزبانی

۱۶۹- عمر کریمی

۱۷۰- ناصر بابا میری

۱۷۱- سیروان قادری

۱۷۲-جلال محمود زاده

۱۷۳- جلیل جلیلی

۱۷۴- صالح خضزی

۱۷۵- یوسف خلیل آذر

۱۷۶- ابراهیم حسین

۱۷۷- مجید پستنچی

۱۷۸- حمید خندانی

۱۷۹-ولی آزادی

۱۸۰- تورج غبداللهی

۱۸۱- احمد تارخ

۱۸۲- نورالدین الهامی

۱۸۳-سیاوش دانشور

۱۸۴- فریده آقاجانی

۱۸۵- رسول بناوند

۱۸۶- سمهان اشرفی

۱۸۷- پوریا صدری

۱۸۸- پدرام نواندیش

۱۸۹- محمد ولدی

۱۹۰- مریم کوشا

۱۹۱- آذر ماجدی

۱۹۲- بهزاد جواهری

۱۹۳- عباس زردارا

۱۹۴- اسعد حاج حسنی

۱۹۵-نه غه ده عوسمان " نغده عثمان "

۱۹۶- شاخه وان ناصح

۱۹۷- ئاراز هادی " آراز هادی "

۱۹۸-هه نی خدر " هانی خدر "

۱۹۹- نینا جه میل " نینا جمیل "

۲۰۰- فرهاد امینی

۲۰۱- لیلا عبداالمحمد

۲۰۲- بروا جمیل

۲۰۳- هاوری شوشه

۲۰۴- آرام علی

۲۰۵- بهار ربیعی

۲۰۶- بنار مصطفی

۲۰۷- محبت شلماسی

۲۰۸- حسین جلیل پور

۲۰۹- آکام جلیل پور

۲۱۰- آرام حلیل پور

۲۱۱- آرمان جلیل پور

۲۱۲- ریبوار احمد امین

۲۱۳- ناصر علی پناه

۲۱۴- نسرین رمضانعلی

۲۱۵- جمال صالح

۲۱۶- چیمن کریم قره داغی

۲۱۷- جمال شریف

۲۱۸- عادل فیض الله " آسو "

۲۱۹- رضا مرادیان

۲۲۰- ریبوار عارف

 

ادامه دارد

 

 

توضیح:

دوستانی که تمایل دارند بیانیه را امضاء کنند. از طریق آدرس زیرا اطلاع بدهند.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://www.october-online.com/anouncements/2039-2012-09-12-11-39-19.html 

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683