A+ A A-

سند اولویتهای کنگره هفتم حزب کمونیست کارگری-حکمتیست پیشنھادی برای تصویب در کنگره

Share

پیشنهاددهندگان: سلام زیجی ، جمال کمانگر
حمایت کنندگان:  سعید آرمان، رضا کمانگر، محمود ر‌هبری ، ابراهیم باتمانی،  نسرین محمودی آذر، ابوبکر شریفزاده، افسانه زیجی ، ،سیف خدایاری، فرهاد رضای ، عزیز عبدالله پور، محسن حسینی صادق مهر پرور، پیمان محمدی

سند اولویتهای کنگره هفتم حزب کمونیست کارگری-حکمتیست
پیشنھادی برای تصویب در کنگره

حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، يک حزب  کمونیستی است و برای سازمان دادن انقلاب پرولتری و بنای جامعه سوسیالیستی شکل يافته است. حزبی است متکی بر سیاست و افق کمونیستی و کارگری برای کسب قدرت سیاسی،  کمک به همبستگی مبارزاتی بین المللی طبقه کارگر و برای برچيدن نظام سرمايه دارى. حزب حکمتيست برای ایجاد حکومت کارگرى،جمهورى سوسياليستى و تحقق مفاد  برنامه "يک دنياى بهتر" در ایران مبارزه ميکند. سرنگونى کامل جمهورى اسلامى يکى از ملزومات اوليه تحقق اين هدف است.

شرایط امروز ایران و تحولاتی  که بعد از توافقات بین قدرتهای بزرگ  و جمهوری اسلامی به وجود آمده است، بر رابطه  بخش اعظم بورژوازی ایران و جھان  و اپوزیسیون با جمھوری اسلامی تاثیر گذاشته است. این وضعيت طبقه کارگر و کمونیست ھا را با مصاف ھای جدیدی روبرو کرده است. بخشی از نیروهای راست  و ملی اسلامی در اپوزسیون نیز که پیشترتحت هرعنوانی مخالف رژیم  یا سرنگونی طلب بودند، امروز  مبارزه خود را به درون جناح ھای جمھوری اسلامی منتقل کرده و به  دنبالچه  دعوای این یا آن جناح رژیم تبدیل شده اند.
از طرف دیگر با رفع تحریمها زمینە افزایش توقع، سهم خواهی، طرح مطالبات وخواستە های سرکوب شدە طبقە کارگر و جنبشهای اجتماعی فراهم تر خواهد شد.
در چنین دوره ای وظایف خطیری در مقابل حزب ما، طبقه کارگر و مبارزین راه آزادی و برابری قرار دارد.

کنگره هفتم حزب  به منظور مقابله با اوضاع جدید در منطقه و ایران و تغییر تناسب قوا به نفع  جنبش طبقه کارگر، زنان، جوانان و دهها میلیون انسان متنفر از جمهوری اسلامی بر اجرای اولویتهای زیر  تاکید دارد:

اولویتها:

تبدیل حزب به نیروی محرکه اصلی مدعی قدرت سیاسی و آماده کردن فکری ـ عملی و تشکیلاتی حزب برای پاسخگوئی به مسائل دوره جدید ازاولویتهای مهم ما است. حزب ما باید به اصلی ترین نیروی اپوزیسیون و محرک و پرچمدار سرنگونی کلیت رژیم اسلامی و به یک حزب سیاسی توده ای- کارگری تبدیل گردد. برای تضمین این امر اقدامات زیر باید انجام گیرد:

١- حضور فعال و رادیکال در جدالهای اصلی  مبارزه طبقاتی و سیاسی - اجتماعی ایران، جهت تامین  پرچم کارگری- کمونیستی روشن  و دخالتگر.  امر محوری ما هدایت، فراخوان  و سازمان دادن جامعه به مسیر  تغییر تناسب قوا به نفع کارگران وتوده های مبارز و  تسریع روند سرنگونی جمهوری اسلامی است.

- افشای  کارنوال های مضحک "انتخاباتی" جمهوری اسلامی و پرچمهای بورژوایی و ریاکارانه جناحهای آن تحت عنوان اصلاحات، اعتدال ، سبز، دوم خرداد  و غیره
- افشای مداوم اپوزسیون بورژوائی و ملی- اسلامی های حکومتی و غیر حکومتی  
  ـ افشاو نقد سیاستها و عملکرد  چپ  پوپولیست و بورژوائی

٢-  مبارزه با خطر سناریو سیاه و جلو گیری از سرایت آن به ایران یک رکن  مهم و مداوم فعالیت حزب ما باید باشد. مبارزه علیه نیروهای سناریو سیاهی، تشویق اپوزسیون چپ و مسئول به مقابله با این خطر.

٣- سازماندهی، رهبری  و گسترش فعالیت های گارد آزادی بر مبنای اسناد مصوب حزب در کردستان و ایران

 ٤-  تامین پرچم پیگیر کمونیستی در مبارزات جارى آزادی  زن و خلاصی فرهنگی. تقویت جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در دانشگاهها و مراکز آموزشی، بعنوان یکی از سنگرهای چپ و آزادیخواهی، و عقب راندن ارتجاع از
این سنگرها.

٥- -تقویت فوری  موقعیت اجتماعی و سازمانی  کمونیسم و حزب درجامعه کردستان ایران،  تضمین چهره مسلح حزب، بسیج جامعه علیه ناسیونالیسم و بورژوازی کرد هم در اپوزسیون و هم در صف جمهوری اسلامی، بسیج جامعه علیه جریانات اسلامی،  کار هدفمند و مستمر در میان کارگران مهاجر در عراق  و..

٦- در این دوره لازم است  حزب ما در خارج کشوربه نماینده صدای اعتراضات طبقه کارگر و اعتراضات رادیکال جامعه ایران تبدیل شود. ممانعت عملی از حضور و فعالیت جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته به آن در خارج یک رکن مهم فعالیت ما در خارج است .

٧-  آموزش منظم و مدرن  و کادر پروری در حزب باید بطور هدفمند و مستمر به بخشی از سوخت و ساز روتین حزب تبدیل گردد. این آموزش علاوه بر کادرهای علنی حزب همزمان طبقه کارگر و فعالین، رهبران و آژیتاتورهای کارگری را  نیز مد نظر داشته باشد. این آموزش همچنین حول موازین و حزبیت کمونیستی و به روز کردن حزب با دنیای پیشرفته الکترونیکی و چگونگی  تضمین امنیت حزب( بر مبنای سند مصوب امنیت) ضروری است در حزب جاری شود.

٨- حزب ما ازدست بی امکاناتی مالی آسیب زیادی دیده است. حزب به کمک مالی توده های مردم نیاز مبرم دارد، گسترش امکانسازی مالی، سروسامان دادن به سازمان مالی  و اختصاص نیروی  کافی به این عرصه در راس اولویتهای رهبری منتخب قرار بگیرد. ضرورت جاری کردن سیاست و موازین مصوب سند  موجود مالی در کل حزب

٩-حزب حکمتیست برای رساندن صدا و تصویر خود بە جامعە ایران نیاز بە رسانەای دارد کە در دسترس مردم باشد. تلویزیون و شبکە های اجتماعی آن ابزاری هستند کە در دسترس مردم قرار دارند. کنگره رهبری حزب را متعهد میکند تا امکانات لازم  جهت تهیە منظم برنامە تلویزیونی و سازمان دادن یک واحد مجرب برای تامین حضور حزب در شبکە های اجتماعی مانند تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و... تامین کند.

١٠- دخالت فعال و مستمر در مبارزات جارى طبقه کارگر برای بهبود زندگی این طبقه و تامین یک سیاست پیگیر کمونیستی. تلاش پیگیر و هدفمند برای متحد کردن طبقه ازجمله رهبران پیشرو و کمونیست و کمک به تشدید مبارزه این طبقه علیه بورژوازی. افشای گرایشات راست درون طبقه و علیه تشکلهای ضدکارگری دولتی و علیه تداوم سرکوب جمهوری اسلامی
- تلاش جهت تاثیر گزاری و بالا بردن توقعات اقتصادی طبقە کارگر و تقویت گرایش سوسیالیستی  متکی بر برگزاری جنبش مجامع عمومی و شورا در محل کار و زیست   
 الف-سازمان حزب در ایران باید محمل قدرت کارگران و زحمتکشان در مقابل رژیم، درمقابل سرمایه داران و در مقابل خطر سناریوی سیاه باشد.
ب-سازمان حزب باید طبقه کارگر در بخش های مختلف و صنایع کلیدی را موضوع کار خود قرار دھد. در این راستا ضروری  است  نیروی  بیشتری را  به این  عرصه اختصاص دهد و رهبری و سیاست یکدست و متمرکز را  تضمین کند.

١١- تضمین حضور رهبران کمونیست بعنوان رهبران سرشناس جامعه، نمایندگی قاطع بر افراشتن پرچم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نمایندگای تحولات رادیکال، سوسیالیستی - کارگری و افق آلترناتیوسوسیالیستی در جامعه .
-حزب ما باید زمینه و امکان عروج طیف وسیعتری از نسل  جوان  در مکانیسم رهبری  حزب را تضمین کند. حضور کمونیستهای نسل جوانتر در سطوح مختلف رهبری و پستهای کلیدی و ارگانهای حزبی نیاز مبرم حزب و جنبش ما است. تقویت مکانیزم رهبری حزب  طوری که مدرن تر، سریعتر ، پراتیکی تر و سازمانده تر عمل کند و  بیش از پیش ضروری شده است.

١٢- تماس و همکاری گسترده تر با احزاب و سازمانهای کمونیست،نهادهای کارگری و رادیکال در سطح جهان، منطقه و ایران یک ضرورت سیاسی است. هدف و مبنای  این رابطه ها  کمک به پیشبرد امر مبارزه طبقاتی و کمونیستی در بعد بین المللی و محلی است

- تلاش برای تحکیم رابطه سه حزب کمونیست کارگری -حکمتیست، عراق و کردستان و ارتقای همکار مشترک در سطوح مختلف را در اولویت قرار می باشدد.

د- در رابطه با مساله کرد در منطقه تماس و همکاری با نیروهای کمونیست، چپ، سکولار و مترقی برای پیشبرد یک سیاست مشترک  کمونیستی و انسانی در حل  این کشمکش ضروری شده است.
 
کنگره هفتم حزب طبقه کارگر، رهبران کمونیست و صف آزادیخواهان ایران و منطقه را به پیوستن به حزب و سهیم شدن در تحقق اهداف فوق فرا می خواند. کنگره اعلام میکند که این حزب متعلق به همه کمونیستها، به  طبقه کارگر، به فعالین کارگری و سوسیالیست به زنان و جوانان و مردم تشنه آزادی، رفاه ، امنیت و خوشبختی است.

 به حزب کمونیست کارگری-حکمتیست بپوندید.


-

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683