کنگره هفتم حزب حکمتیست با موفقیت برگزارشد

Shareکنگره هفتم حزب حکمتیست در روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه برابر با ۱۷ و ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ با حضور بیش از یکصد و پنجاه نفر از نمایندگان و مهمانان با موفقیت برگزار شد. همزمان پخش مستقیم اینترنتی صوتی و تصویری از شروع تا پایان کنگره این امکان را فراهم کرد که طی دو روز برگزاری کنگره، از کانال بیش از سی هزار خط ارتباط نتی، هزاران نفر کنگره و مباحثات و تصمیمات آن را همراهی کنند.
پس از خوشامد گفتن به شرکت کنندگان کنگره توسط رئیس دفتر سیاسی، رحمان حسین زاده، کنگره هفتم با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و سپس سرود انترناسیونال آغاز شد و با سخنرانی افتتاحیه رحمان حسین زاده ادامه پیدا کرد.  
رحمان حسین زاده در سخنرانی افتتاحیه خود، ضمن خوشامد مجدد به حضار و همه کسانی که از طریق نت کنگره را همراهی میکردند، احساس خود را نسبت به حضور شورانگیز رهبران و فعالین و شخصیتهای سیاسی چهار نسل از چهار دهه مبارزه انقلابی و کمونیستی جامعه ایران در سالن کنگره  و در این اجتماع بزرگ بیان کرد و تاکید کرد، که این واقعیت گوشه ای از سرمایه انسانی کمونیسم ایران در چهار دهه گذشته و برای آینده مبارزه طبقاتی و انقلابی در جامعه ایران است. در ادامه سخنران به  دوره پیچیده و پرتحول سیاسی در جهان و منطقه و ایران و باز شدن فرجه های امید بخش برای پیشبرد جدال طبقاتی اشاره کرد و از این زوایه  توقعات و انتظارات پیش روی کنگره هفتم را برشمرد و نمایندگان و کل کنگره را در دو روز کار پیش رو به جوابگویی به این توقعات فراخوان داد.
سپس جمال کمانگر از طرف هیئت نظارت سراسری بر انتخابات نمایندگان کنگره، گزارش پروسه انتخابات را به کنگره ارائه داد. کنگره به اتفاق آراء اعتبارنامه نمایندگان منتخب را تصویب و رسما کار خود را آغاز کرد. سپس آیین نامه کنگره تصویب شد.
در بخش پیامها، ابتدا پیام دبیر کمیته مرکزی رفیق حسین مرادبیگی (حمه سور) که به دلیل پروسه معالجاتی متاسفانه در کنگره حضور نداشتند، توسط رفیق آذر ماجدی قرائت شد. دبیر کمیته مرکزی ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت برگزاری این کنگره در شرایط پرتحول سیاسی این دوره، نمایندگان کنگره را به جوابگویی مسائل مهم پیش رو و ایجاد اتحاد و انسجام حول سیاستهای حزب فراخوان داد. پیام رفیق حسین مرادبیگی با استقبال گرم حاضرین روبرو شد.
سپس نوبت سخنرانی و پیام احزاب و سازمانهای مهمان کنگره رسید. از جانب هیئت حزب کمونیست کارگری ایران، رفیق اصغر کریمی ضمن ابراز خوشحالی از دیدار با شرکت کنندگان در کنگره، سخنرانی کوتاهی ایراد کرد.از جانب هیئت حزب کمونیست ایران، رفیق ادیب وطندوست ضمن خوشامد به حضار، پیام حزب کمونیست ایران به کنگره را قرائت کرد. به دنبال رفیق یدی کریمی پیام مبارزان کمونیست را قرائت کرد. در ادامه از جانب سازمان سکولار دمکراتهای ایران، آقای حسن اعتمادی پیام آن سازمان را به کنگره ارائه کرد. پیام بعدی از جانب حزب عدالت خواه سوسیالیست سوئد توسط رفیق عامر محمد علی ارائه شد. در ادامه نوبت به قرائت پیامهای جریانات چپ از ایتالیا رسید. ابتدا فعال کمونیست رفیق جبارمحمد که ارتباط فعال و فشرده ای با جریانات چپ ایتالیا دارد، ضمن بیان سخنان کوتاه برای کنگره آرزوی موفقیت کرد. سپس پیام سازمان "آلترناتیو طبقاتی" و سازمان "پارتیزانهای ایتالیا" توسط رفیق سیف خدایاری قرائت شد. در بخش دیگری رفیق کایا هاماری شخصیت کمونیست و از فعالین باسابقه مدافع حقوق زن در فنلاند و عضو حزب حکمتیست پیام خود را ارائه کرد که توسط رضا کمانگر ترجمه و با استقبال کنگره روبرو شد. پیام فعال سوسیالیست انور پویا از فعالین حزب کارگر نروژ نیز قرائت شد.
متاسفانه در ادامه به دلیل کمبود وقت فرصت قرائت پیامهای کتبی رسیده به کنگره نماند و فقط به اسامی پیام دهندگان و اینکه در نشریه ویژه اسناد کنگره منتشر میشوند، اشاره شد. پیامهای دریافت شده عبارتند از: پیام جمعی از کارگران ساختمانی و فعالین جنبش اتحاد علیه بیکاری از تهران، پیام جمعی از کارگران بارانداز و بارگیر اسکله های جنوب، پیام حزب کارگران آمریکا، پیام نینا پایدار فعال دانشجویی، پیام محمود قزوینی شخصیت و فعال کمونیست. پیام ادی گولدمن آکتیویست چپ از آمریکا. پیامهای قرائت نشده در کنگره به همراه دیگر اسناد کنگره منتشر میشوند.  
کنگره در ادامه کار خود کلیه دستورهای ارائه شده دفتر سیاسی و زمان بندی پیشنهادی برای آنها را به اتفاق آراء به تصویب رساند. دستورهای تصویب شده عبارت بودند از:
۱- گزارش
۲- بیانیه اوضاع جهان و ضرورت عروج کمونیسم
۳- قطعنامه  اوضاع سیاسی ایران
۴- بیانیه موقعیت جنبش کارگری و سیاست حزب حکمتیست
۵- بیانیه جنبش آزادی زن و دورنمای پیروزی
۶- سند اولویتهای کنگره هفتم حزب حکمتیست
۷-  قرارها و قطعنامه ها
۸- انتخابات
۹- اختتامیه
در دستور گزارش، نمایندگان کنگره، نقد و ملاحظات و سئوالات خود را بر گزارش ارائه شده به کنگره ارائه کردند. در پایان رئیس دفتر سیاسی ضمن پاسخگویی به سئوالات و ملاحظات مطرح شده، به فعالیتهای مثبت بین دو کنگره و به کمبودهای جدی در فعالیتهای این دوره حزب اشاره کرد.
دستورهای بعدی کنگره شامل بیانیه ها و قطعنامه و قرارهایی بود که قبلا از طریق نشریه کنگره منتشر شده بود و در سالن کنگره نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار داشت. در این بخش نحوه کار به این شکل بود که موافقین (معرفین هر سند) و مخالفین هر سند ارائه شده به طور مساوی صحبت کرده و سپس نمایندگان حاضر در کنگره اظهار نظر کردند. بعدا کنگره وارد رای گیری برای کلیت هر سند شد. بیانیه اوضاع جهان و ضرورت عروج کمونیسم توسط فاتح شیخ و ناصر مرادی، قطعنامه اوضاع سیاسی ایران توسط رحمان حسین زاده، بیانیه موقعیت جنبش کارگری و سیاست حزب حکمتیست توسط سیاوش دانشور، بیانیه جنبش آزادی زن و دورنمای پیروزی توسط آذر ماجدی و سند اولویتهای کنگره هفتم حزب حکمتیست توسط سلام زیجی و جمال کمانگر معرفی شدند. همه این اسناد پس از صحبتهای موافق و مخالف و اظهارنظرهای سالن در کلیت به تصویب کنگره رسیدند. اصلاحات پیشنهادی به بیانیه اوضاع جهان و ضرورت عروج کمونیسم در کنگره طرح و رای گیری شد. به دلیل کمبود وقت اصلاحیه ها به دیگر اسناد به پلنوم کمیته مرکزی محول گردید. پلنوم کمیته مرکزی در فردای بعد از کنگره اصلاحات پیشنهادی را بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری کرد. بر این روال بیانیه اوضاع جهان و ضرورت عروج کمونیسم، قطعنامه اوضاع سیاسی ایران، بیانیه موقعیت جنبش کارگری و سیاست حزب حکمتیست، بیانیه جنبش آزادی زن و دورنمای پیروزی و سند اولویتهای کنگره هفتم حزب حکمتیست، به تصویب کنگره رسیدند. مجموعه این اسناد به زودی در نشریات و سایتهای حزب منتشر میشوند.
مهمانان کنگره در خاتمه هر اجلاس نیم روزه در نوبتهای خود در مورد مباحثات کنگره و مباحث دیگر مورد نظرشان، اظهار نظر کردند. از میان مهمانان و شرکت کنندگان رفقایی عضویت خود را در حزب اعلام کردند که با استقبال پرشور کنگره روبرو شدند.
 جهت عمومی بحثها و اسناد کنگره هفتم در این راستا بود که دخالتگری حزب حکمتیست در وجوه مختلف پیشبرد جنبش طبقاتی مان در شرایط حساس دنیای امروز، خاورمیانه و بویژه در ایران در جهت تامین رهبری کمونیستی تضمین شود.
دستور بعدی کنگره انتخابات کمیته مرکزی بود. از میان کاندیداها کمیته مرکزی ۳۳ نفره با ۳۰ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل انتخاب شد که اسامی آنها به ترتیب الفبا به این شرح است:

۱- آذر ماجدی ۲- ابراهیم باتمانی ۳- ابوبکر شریفزاده ۴- اسماعیل ویسی ۵- افسانه زیجی ۶- پدرام نواندیش ۷- پروین کابلی ۸- جمال کمانگر ۹- حسین مراد بیگی (حمه سور) ۱۰- رحمان حسین زاده ۱۱- رضا کمانگر ۱۲- سعید آرمان ۱۳- سعید یگانه ۱۴- سلام زیجی ۱۵- سیاوش دانشور ۱۶- سیوان کریمی ۱۷- سیف خدایاری ۱۸- شهلا نوری ۱۹- صالح سرداری ۲۰- عبدالله دارابی۲۱- علی مطهری ۲۲- فاتح شیخ ۲۳- فخری جواهری ۲۴- کریم نوری ۲۵- محمود رهبری ۲۶- مریم افراسیاب پور ۲۷- ملکه عزتی ۲۸- نسرین محمودی آذر ۲۹- ناصر مرادی ۳۰- همایون گدازگر.
اعضای علی البدل
۱- احمد بابایی ۲- سوسن لاری ۳- کاروان درسید.
پایان بخش کار کنگره هفتم حزب حکمتیست سخنرانی اختتامیه بود. رحمان حسین زاده در سخنرانی اختتامیه ابتدا از همه ارگانها و رفقا و دست اندرکاران تدارک سیاسی و اجرایی کنگره عمیقا قدردانی کرد. سخنران اشاره کرد که تردیدی نیست همه ما در این مشاهده واقعی شریکیم که این کنگره با موفقیت برگزارشد. برپایی کنگره با حضور جمعیت بزرگی از مبارزین سیاسی و شخصیتها و فعالین کمونیست و نمایندگان کنگره و نمایندگان احزاب و جریاناتی که حضور داشتند و با شریک شدن دهها هزار نفری که از طریق نت مباحث کنگره را تعقیب کردند. برگزاری این اجتماع کمونیستی با استاندارد سیاسی و اجرایی بالا، بررسی همه موضوعات در دستور و تصمیم گیری در مورد آنها، فضای زنده جدل و بحث سیاسی و بیان صریح نظرات متفاوت و نهایتا تصمیم گیری و اتحاد حزبی کنگره، جنبه های برجسته موفقیت این کنگره بود. در پایان با تبریک انتخاب اعضای کمیته مرکزی، به وظایف و تعهدات مهمی که تک تک اعضای کمیته مرکزی بر دوش خواهند داشت، تاکید گذاشت. به این ترتیب کنگره هفتم حزب حکمتیست در میان شور و شوق حضار با پخش سرود انترناسیونال به پایان رسید.   
همه سخنرانیها و مباحث کنگره به صورت صوتی، تصویری و نوشتاری در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۳۰ مهر ۱۳۹۴ – ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683