پیام های دریافتی به کنگره هفتم حزب حکمتیست

Share

به حزب كمونيست كارگرى ايران حكمتيست -رفقاى آلترناتيو طبقاتى
 از دعوت ما به كنگره هفتم حزب تشكر مى كنيم . دير زمانى است كه  مواضع حزب شما را در رابطه با طبقه كارگر و تقابل با جمهورى اسلامى ايران مى شناسيم. به همين سبب از شما قدردانى مى كنيم و همبستگى خود را با حزبتان در جدالهاى پيشروى اعلام مى داريم.
ما به  روابط بين المللى طبقاتى بسيار اهميت مى دهيم، اما متأسفانه در دو سال اخير تماس اندكى بين جريان ما و حزب شما وجود دارد و به همين سبب از مواضع اخير حزب بى اطلاع هستيم.اين نبايد دوباره اتفاق بيفتد. به همين دليل خواهشمنديم قطعنامه هاى كنگره آتى و ساير اسناد را براى ما ارسال كنيد. از مطالعه آنها استقبال مى كنيم و چنانچه موافق باشيد از هم اكنون متعهد به تبليغ و پيگيرى تصميمات شما در نشريه ماهانه آلترناتيو طبقاتى  هستيم كه ٣ سال است بدون وقفه در ايتاليا منتشر مى شود.
بهرجهت بار ديگر براى كنگره هفتم آرزوى موفقيت مى كنيم و خاطرنشان مى كنيم كه مبارزه ما براى دنيايى متفاوت، بدون طبقه، بدون رؤسا، بدون بازار و بدون مرز مى باشد.

ايتاليا- اكتبر ٢٠١٥


 

سازمان سراسرى پارتيزانهاى ايتاليا
واحد ماسا- كرّارّا

به كنگره حزب كمونيست كارگرى ايران - حكمتيست
رفقاى عزيز، تبريكات شخصى مرا به عنوان كمونيستى ايتاليايى كه افتخار آشنايى با مؤسس حزب شما، رفيق منصور حكمت، يكى از چهره هاى بسيار مؤثر چپ در ايران و دنيا داشته است،پذيرا باشيد.
نوشته هاى حكمت درباره برنامه سياسى " يك دنياى بهتر"، " ماركسيسم و جهان امروز"، " وظايف ما براى پايان تروريسم" و غيره كه به زبان ما ترجمه شده اند، نقش بسزايى در آشنايى با حزب شما در كشور ما داشته است. كشورى كه ساليان دراز، تا پايان سال نود، به عنوان بزرگترين حزب كمونيست در غرب به ميليونها نفر در ايتاليا ارزشهاى دموكراسى، احترام به ديگران وآزادى آموزش داده و در احياى جامعه اى كه در جنگ ويرانگر دوم جهانى كه كشور در دست رژيم فاشيستى افتاده بود نقش ايفا كرد.
آثار و افكار سياسى حكمت بسيارى از كمونيستها را نه فقط در ايران كه تحت فشار پديده هاى جهان معاصر از قبيل بنيادگرايى اسلامى، سرمايه دارى زوال يافته، فقر فزاينده، و ميليونها انسان آواره از زادبوم آموزش داده، بلكه راهگشاى راه حلى براى نجات آنان و افقى بوده كه حكمت در " دنيايى بهتر" نشان داده است.
همه شما را در بغل مى گيرم
پييركارلو آلبرتوسى
سازمان سراسرى پارتيزانهاى ايتاليا
واحد ماسا- كرّارّا


 

پیام جمعی از کارگران بار انداز و بار گیر اسکلە های جنوب

پیام بە کنگرە هفتم حزب حکمتیست

بە نمایندگان کنگره!
با درود های گرم و رفیقانە،

رفقا! جای ما و کارگران زیادی از ایران بدلیل شرایط استبداد سیاسی و سرکوبی کە بر جامعە حاکم است در کنگرە هفتم حزب خالی است. اجازە بدهید با ارسال این پیام خودمان را در کنار تک، تک شماها احساس کنیم و با آرزوی کنگرەای موفق بخشی از توقعاتمان را از نمایندگان در کنگرە و از رهبری حزب بعد از کنگرە مطرح کنیم.  

ما خواسته ها و انتطاراتی از حزب بعنوان اراده سیاسی خودمان داریم.   
     
١- استراتژی حزب روشن باشد!
صدای حزب باید از طریق رسانە حزب بە گوش جامعە برسد، شبکە تلویزیونی در دسترس ترین ابزار برای توجە جامعە بە سیاستهای حزب است. از طریق رسانە شبکە تلویزیونی باید با رشد روبجلو رفتن ادبیات و فرهنگ جامعە حزب هم بر سر جواب دادن بە گیر و گرفتهای جامعە بروز باشد، موضع گیری بجا و هدفمند و تاثیر گذار داشتە باشد. حقیقتا اگر بخواهیم دورە گذشتە را ارزیابی کنیم مشکلات متعددی وجود داشتە کە باعث شدە طبقە کارگر و جامعە هنوز بە حزب ما توجە نکنند. ما اگر از گذشتە انتقاد دارم هدفمان این است موقعیت حزب را روبجلو ببریم، ما منکر زحمات تک، تک نمایندگان و رهبری حزب نیستم. حزب اگر با ابزار مناسب در دسترس جامعە باشد، آنگاە بر سر هر مسائل و اتفاقی سریع و بموقع موضع خواهد گرفت و توجە کارگران و مردم بتنگ آمدە را هم سریعتر جلب خواهد کرد.  

۲- تقویت بنیه مالی حزب و راە حل این مشکل!
کمک مالی کردن به حزب از طریق رفقا کاریست شایان ستایش و تقدیر ولی نیکتر که بیندیشیم راه حل اساسی را باید انتخاب کنیم. مشکل برنامه تلویزیون برای ما واقعا بسیار غیر قابل تحمل است و در واقع ضعف بزرگیست و دیگر مشکلات. رفقا! یک بار همه ما و دوستان در وقتی حساب شده بخاطر آرمان مشترکمان با جمع اوری مبلغی که بتوان با آن درآمد زایی و کار انتفاعی کرد برای نیازهای ضروری و همیشگی مسله حل شود اقدام کنیم. اگر تعداد وسیعی تعهد بدیم و پولی را جمع کنیم آنگاە میتوانیم سهام کارخانه بخریم یا در بازار بورس سودآور باشیم یا سهام شرکت های تولیدی متنوع بخریم. یا یک کارگاه و بعد کارخانه تاسیس کنیم. حل مسله مالی برای حزب ضروریست در جهتی که لااقل برنامه تلویزیون مداوم و با وقت بیشتری بصورت روزانه پخش شود.

۳- همکاری مشترک و همبستگی همه جانبه با کلیه احزاب چپ و کمونیست     
برخی موضع گیری ها در میان رفقا بخاطر اختلاف نظرهای جزیی باعث شکاف عمیق در میان ما از طیفهای گوناگون چپ شده است که این موضوع بیشتر بە ضرر چپ و کمونیست تمام شدە است و دشمن هم از تفرقە و اختلاف میان کمونیستها سو استفادە کردە است. امیدوارم کنگرە بر همکاری بیشتر بین نیروهای چپ و کمونیست تاکید کند. راه حل کمونیستها، راه نجات بشریت است. ما کمونیستها خواهان آزادی و رفاە برابری کامل در جامعە هستیم. کمونیستها جدا از تلاش خستگی ناپذیرشان، مدافع بیشترین حقوق سیاسی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی هستند. ما کمونیستها در کنار اینکە خواهان برابری کامل زن و مرد و رعایت حقوق کودکان هستیم برای اختلاف نظر سیاسی و سلیقە های متفاوت و رعایت حقوق مخالفین هم انعطاف پذیر هستیم و برای بیشترین آزادی های سیاسی و انسانی تلاش میکنیم.

۴- تقویت گارد آزادی
گارد آزادی در حزب نقش بسزایی در جذب کسانی کە بە آزادی و رفاە فکر میکنند دارد، زیرا به عنوان بنیه دفاعی و ابهت حزب یک نقطه قوت است و ترس خیلی از دوستان و مردم را از حکومت کمتر میکند و این جرات را خلق میکند تا در هیچ کاری کوتاهی نکنند. حتی در صورت امکان کلیه افراد مخفی مهم در حزب هم میتوانند اعضایی گارد باشند هر چند این مساله نیاز به اعتماد سنجی و امنیت فراوانی دارد که در صورت هر ضعفی فاجعه به بار میاورد.

۵- حزب باید بە صدای اعتراض مردم ایران در نهادهای بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق کارگری و حقوق بشر خارج کشور تبدیل شود!
جمهوری اسلامی در ایران هر روزە بشکل سازمان یافتە و سیستماتیک مشغول نقض حقوق بشر است!  در کنار صدور و اجرایی حکم اعدام، استثمار بی رحمانە، تحمیل تبعیض و نابرابری، تحمیل آپارتاید جنسی بر حقوق زنان، تحمیل خفقان، دستگیری، شکنجە و محکوم کردن فعالین کارگر، مدنی و فعالین سیاسی جزو کارنامە بیش از سە دهە جمهوری اسلامی است. کنگر هفتم حزب باید تاکید کند تشکیلات خارج حزب بە صدای اعتراض جنبشهای اجتماعی مردم ایران تبدیل میشود و وظیفە هر انسان آزادیخواه و برابری طلب است در خارج کشور بیاری حزب ما بیاید.

۶- آموزش و کادر پروری
کمونیستها بخش آگاە جامعە هستند کە منافع دراز مدت طبقە کارگر را بر منافع شخصی و محدود سیاسی و اقتصادی ترجیح میدهند. کمونیستها منافع مجزایی جدا از آزادی و رفاە اجتماعی کل طبقە کارگر و اکثریت جامعە ندارند. زندگی کمونیستها چە بعنوان فرد و یا جمع حاوی پیام روشن از ارزش گذاری بە پدیدە برابری، رفاە و آزادی برای انسان است. زندگی از نظر کمونیستها بالاترین ارزش برای انسان است! از این روست کە ما مخالف مجازات اعدام هستیم، مخالف نابرابری حقوقی بین زن و مرد هستیم، مخالف عدم تاسیس امکانات برای رشد و شکوفایی کودکان هستیم، در واقع کودکان کە سازندگان آیندە جامعە هستند باید از رفاە و آرامش کامل نعمات جامعە برخوردار باشند. کمونیستها اهل شعار تو خالی نیستند، زندگی کمونیستها الگوی مدافع راستگویی، از خود گذشتگی و فداکاری برای تحقق آزادی و برابری در جامعە هستند. در نتیجە اگر ضعفی در عملکرد ما هست بمعنی ضعف کمونیسها نیست بلکە ضعف خود را با آموزشهای کمونیستی میتوانیم برطرف کنیم کە رفتار، کردار و گفتار کمونیستها بهترین آموزش برای پی بردن بە اعتبار انسان است!

برای کنگرە و برای نمایندگان و تک، تک شرکت کنندگان در کنگر آرزوی موفقیت میکنیم!

جمعی از کارگران بار انداز و بار گیر اسکلە های جنوب
٢٤ مهر ١٣٩٤ 


 

به کنگره هفتم حزب کمونیست کارگری- حکمتیست

با درودهای گرم و رفیقانه به نمایندگان کنگره
رفقای عزیز بی شک حزب و کنگره شما یک مرکز کمونیستی و یک تلاش برای تغییر جهان امروز و سازماندهی انقلاب کمونیستی است. امیدوارم نمایندگان کنگره بتوانند بیش از بیش دستورهای فعالیتی را پیش پای این مرکز کمونیستی بگذارند که بتواند حزب را از حاشیه جامعه به متن آن وارد و قبل از هر چیز این مرکز را به یک مرکز کمونیسم کارگران تبدیل کنند.

نمایندگی شدن تعداد قابل توجه ای کمونیست از ایران و از نسل جوان در کنگره شما برای هر ناظر کمونیستی جذاب است. اما همین مسئولیت کنگره و رهبری حزب شما را نیز سنگین میکند. سوال این است که آیا حزب میتواند قبل از هر چیز امنیت این رفقا را تامین کند و بیش از پیش آنها را به فعالیتهای اجتماعی کمونیستی سوق دهد. از اشتباهات و تجربیات تلخ گذشته درس گرفته، به جای دیدن حال و منفعت لحظه ای و فرقه ای، چند روز و چند قدم آن طرفتر را هم ببیند. این خطیرترین مسئولیت در شرائط اختناق و سرکوب ایران است.

 کنگره موفق و پرباری را برایتان آرزو میکنم و امیدوارم کنگره و حزب شما بتواند سیاستهایی را در زمینه سیاسی و تشکیلاتی در پیش گیرد که سرمایه اندک و یا قابل ملاحظه امروز را صرف ساختن و سازماندهی جنبش کمونیستی کارگران کند و در جهان پر از درد و رنج و ناامیدی، امید و روزنه ای را باز کند.

برایتان آرزوی کنگره پرثمر دارم.
 
با احترام فراوان
محمود قزوینی ۱۶ اکتبر ۲۰۱۵


 

بخشهایی از پیام نینا پایدار (فعال دانشجویی)  
بە کنگرە هفتم حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست!

رفقا و عزیزان، با درود فراوان به شما که برای ساختن یک دنیای بهتر و آزادتر دور هم گرد آمده اید، درود میفرستم، برای شما که در آن سوی مرزهای پوشالی دنیا، هنوز به فکر انسانهایی هستید که در چنگال یک حکومت دیکتاتور گرفتار آمدند، هم چنین به تمام آنهایی که از داخل و خارج همراه شما در سالن کنگرە هستند به تمام آنها نیز ابراز مودت و ارادت دارم.

لازم است پیش از شروع پیامم به کنگره، از اینکه نتوانسته ام به صورت رسمی در جمع شما حضور یابم از همگی تان پوزش بخواهم. اما لازم دانستم با پیامی در جمع گرمتان حضور یابم، و نکاتی را پیرامون پلاتفرم ها و خط مشی های حزب که باید در چهارچوب استراتژی های سیاسی – اجتماعی در نظر داشته باشیم را خدمتتان بگویم.

"از جنگ خاورمیانه، مذاکرات اتمی ایران تا جنبش اعتراضی رادیکال به عنوان گامی به سوی یک انقلاب رادیکال اجتماعی و کارگری"
شش سال از نزاع و کشمکش جنگ در خاورمیانه می گذرد، جنبشی به نام بهار عربی که داشت به جنبشی سراسری در منطقه برای سقوط دیکتاتورها و حکومت های خودکامه می انجامید، با دخالت کشورهای خارجی و ترانسفر نیرو، سلاح و تجهیزات و خدمات لجستیکی، به جنگی سرد و تمام عیار بین حکومت های منطقه و جهانی تبدیل شده است. جنگی فرسایشی که قربانی اصلی آن مردم منطقه بالاخص سوریه، عراق و کشورهایی این چنین بودند. آمریکا ومتحدان غربی و روسیه و ایران، حمامی از خون را به راه انداخته اند که سالیان بعد انسانهای مدرن و باشعور عصر، با ننگ و شرم از آن یاد می کنند. ....

رهبر ایران نرمش قهرمانانه می کند و با نوشیدن جام زهر به مانند خمینی در مذاکرات اتمی شرایط را می پذیرد و سایه جنگ از آسمان ایران کنار می رود، غرب با زیرکی تمام ایران را در پرتگاه جنگ قرار داده و ایران نیز برای بقای خود تمام شرایط را می پذیرد. تحریم ها کنار میرود اما همانطور که کمونیست ها و انسانهای آزادیخواه و برابرطلب بالاخص حزب ما در سالیان گذشته میگفت: این تحریم ها و آزادسازی پولهای بلوکه شدن ایران و رفع تحریم ها به زندگی مردم ربطی آنچنان نداشت، وضعیت معیشتی مردم هیچ تغییر مثبتی نکرده است، قیمت دلار اتفاقا صد تومن گرانتر شده و بیکاری و فحشا و معضلات اجتماعی به بالاترین حد خود پس از انقلاب مردمی ۵۷ رسیده است، در این میان شفاف سازی و روشن شدن این مباحث را باید به فال نیک گرفت، توده مردم باید بداند که هیچ نجات دهنده ای به جز خودشان وجود ندارد، طبقه کارگر و زنان و دانشجویان و مردم باید جنبشی سراسری علیه ج. اسلامی را سازمان دهند، مردم ایران پتانسیل اتحاد و زدن حکومت ایران را دارند، کافیست اعتماد به نفس این امر در مردم تقویت شود، اعتراضات کارگری و دانشجویی بهترین نمود شکستن ترس لولوی حاکمیت ج.ا است، باید زمینه اعتراض های مدنی مردم را برای دفاع از حق و حقوق اولیه شان ایجاد کرد، امروز راه حل حضور دوباره مردم در خیابان ها، بسترسازی جنبش اعتراضاتی مردم ایران در خیابانهاست...

در نهایت پیام من به کنگره و تمامی رفقا، آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایکتان است و به امید مبارزه برای نابودی جمهوری اسلامی و ایجاد جامعه ای آزاد، برابر و برقراری یک حکومت سوسیالیستی و انسانی در ایران و تمام دنیاست. دست همگی تان را می فشارم و برایتان بهترین ها را آرزومندم

نینا پایدار
٢٤ مهر ١٣٩٤

 


 

پیام مشترک جمعی از کارگران ساختمانی
و فعالین جنبش اتحاد علیە بیکاری از تهران
 
بە کنگرە هفتم حزب کمونیست کارگری- حکمتیست

بادرود های گرم،

رفقا!
ما جمعی از کارگران ساختمانی به علت بیکاری های روز افزون و گرانی موجود و شرایط اقتصادی فاجعه بار حاکم بر جامعه در پیکار برای بودن یا نبودن زندگی یا مرگ و در مبارزه برای لقمه ای نان قرار گرفته ایم و با توجه به نبود مجمع عمومی، شورا، اتحادیه یا انجمن صنفی واقعی کارگری تحت فشاریم.

محدودیتها و معذورات های سیاسی و اجتماعی مانع شرکت مستقیم ما در کنگره شده است. چشم امید به حزب کمونیست کارگری - حکمتیست و کنگره هفتم داریم!

برای همە نمایندگان آرزوی موفقیت و برای کنگرە هفتم هم آرزوی پیشروی بیشتر داریم!

جمعی از رفقای فعالتان در جنبش اتحاد علیه بیکاری و کارگران ساختمانی
تهران
٢٥ مهر ١٣٩٤


 

پیام کایا هاماری بە کنگرە هفتم حزب حکمتیست
فعال کمونیست از فنلاند

رفقای عزیز!

من در کنگرە ششم حضور داشتم و شاهد تصویب اسناد مهمی بودم کە نمایندگان با جدیت و شادابی جهت عملی کردن تصمیماتشان کنگرە را پایان دادند. توقع من این است در این کنگرە هم  تصمیماتی را تصویب کنید کە بە تقویت افق کمونیستی کمک کند، هر چند اطمینان دارم اینجا محل تجمع کمونیستهای جدی است! تصمیماتی خواهید گرفت کە واقعی و قابل اجرا خواهند بود.

فوق العاده خوشحالم که پرچم سرخ منصور حکمت و حزب حکمتیست را در فنلاند در دفاع از کرامت انسان و حقوق انسان  در دست داشتم و همراە رفقا بالا بردیم. ما پرچم حزب را تنها در جلو سفارت ایران و عراق برای محکوم کردن جنایت حکومتهایشان بالا نبردیم، بلکە این پرچم را در حمایت از اعتراض کارگران فنلاند بە تحمیل ریاضت کشی اقتصادی دولت دست راستی هم برای دفاع از محرومان جامعە بالا بردیم و جای خوشحالی و افتخار است کە حزب بە حمایت از خواستە های کارگران و مرکز اتحادیە سراسری کارگران کە در مقابل دولت ایستادگی و قد بلند میکند بە حمایت برخواست و آن اعتراضات را در مدیای خود و همچنین در شبکە های اجتماعی منعکس کرد کە در ادامە مقاومت و مبارزە ١٥٠ سالە طبقە کارگر جهان است کە تسلیم سرمایەداران نمیشود.

البتە باید یادآور شوم مبارزەای کە در فنلاند در جریان است مورد حمایت جنبش کارگری در دیگر کشور ها هم بود است کە باید بە همە آنها کە حمایت کردند درود فرستاد.

می خواهم چند کلمەای در مورد موج آوارگی کە در نتیجە جنگ بوجود آمدە و در مورد موضعگیری ناسیونالیستها صحبت کنم.

همە ما میدانیم موج آوارگی و تقاضای پناهندگی ناشی از تحمیل جنگهای ارتجاعی است کە بە زندگی مردم در خاورمیانە و آفریقا از جملە در سوریە تحمیل شدە است. این انسانهای آوارە، برای نجات جانشان آوارە شدەاند. این انسانها همانند مردم فنلاند در ٧٠ سال قبل در نتیجە حملە روسیە بە مردم فنلاند ٤٠٠ هزار نفر آوارە شدیم، فقط در منطقە کاریالا ٤٠ هزار نفر آواره شدند، ٦٥ هزار نفر از منطقە اینگریها آوارە شدند و در کشور های همسایە مانند سوئد و حتی بە کشورهای سویس، آمریکا و استرالیا رفتند و در آنجاها مورد استقبال و حمایت و درمان قرار گرفتند.

این تصویر کوتاهی از تجربە تاریخی مردم فنلاند است، اما ناسیونالیستها در توضیح مخالفت با آوارگان، نمیخواهند تاریخ گذشتە کشور خودشان را بە بیاد بیاورند، نمیخواهند قبول کنند ارزش انسان بالاتر از احساسات ملی گرای و قومی است. ناسیونالیستها دلسوز مردم نیستند، نگران هویتهای پوچی هستند کە در خود انسانی و شرافتمندانە نیستند، در توضیح مخالفتشان بە فاکتهای پوچی مانند اینکە آوارگان لباس تمیز بر تن دارند، تلفن مبایل همراە دارند و غیرە پناە میبرند. نمیدانم وقتی بە تصویر جسد بیجان کودکی بە اسم سایە در کنار دریا و یا پدری کە جسد فرزندش را در آغوش گرفتە بود وجدانشان چە حالی داشت؟ واقعیت این است، موج آوارە گی جدید حاصل سیاستهای مداخلە جویانە قدرتهای است کە برادر بزرگ همین ناسیونالیستها هستند. اگر بخواهم هویت ناسیونالیسم یا قوم گرایی را تعریف کنیم باید بگویم اینها مانند مذهب بین انسانها فرق و تفاوت میگذارند کە تبعیض آمیز و غیرە انسانی است.

اگر بخواهیم عامل رشت ناسیونالیسم، قومگرایی و راسیسم را بشناسیم باید انگشت اتهام را بطرف دولتهای اروپایی و آمریکا بگیریم کە از طرفی بە دولتها و گرو های ارتجاعی در جنگها کمک میکنند و از طرفی دیگر در برخورد بە آوارگان بعنوان سربار جامعە و مهمانان ناخواندە برخورد میکنند .

ما باید بە حاکمان اروپا، آمریکا و سرمایەداران جهان بگویم سیاستهای غیر انسانی شماها سربار جامعە است، لطفا دست بردارید! ما باید بە آنها بگویم همە مشقاتی کە بە بشریت تحمیل شدە است عاملش این سیستم شما هاست!

اما این گفتەها را باید طبقە کارگر با آگاهی و ارادە خودش در جنگ با سرمایەداران برای نجات جامعە تحمیل کند!
بە امید بمیدان آمدن طبقە کارگر کە میتواند بشریت را نجات دهد!

با آرزوی موفقیت برای کنگرە!
با تشکر از اینکە صحبتهایم را گوش کردید.


 

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683